ila Hawaasummaa Biiroo Barnootaa Biiroo Eegumsa Fayyaa. OBN Muddee 02, 2012 - Nageenyi manneen barnootaa keessatti akka mirkanaahuuf barsiisonnii fi waldaan barsiisotaa qindoominaan hojjachuun akka qaban biiroon barnoota Oromiyaa beeksise. BMNO Obbo Umar Useen yaa'ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin "Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta'in sadarkaa dinagdeen irra ga'uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha" dubbataniiru. 132/2003 fi. Human Rights Watch issued it's 2015 Report on Ethiopia in three languages,. 181 /2008 µ jedhamee waamamuu QLGDQGD·D 2. Paartileen siyaasaa Oromoo haala yeroorratti waliin mari'atan by Anonymous_Gk8Emd. ila Hawaasummaa Biiroo Barnootaa Biiroo Eegumsa Fayyaa. Labsii Lafa Magaalaa ‘Liiziin’ Qabachuu Lakkoofsa 721/2004 waggaa ja’aan dura fooyyeffame kana akka yeroo isa duraa hunda sochiiwwan dinagdee biyyattii saffisaan waan guddateef akkasumas ‘dambiiwwanii’ fi qajeelfamoonni labsicha waliin ba’an rakkoo kan qaban waan ta’aniif fooyyessuun barbaachiseera. Finfinnetti manneen barnoota Afaan Oromoo ijaaruun eegalame Bulchinsa Magaalaa Finfinneetti manneen barnoota Afaan Oromootiin barsiisan. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu waan taateef Faayidaan-Addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu ni eeggama jedha. 139/2008, Page 2 INDUUSTIRIIFI MISOOMA MAGAALAA BIIROO DALDALA, INDUSTRIIFI GEEJJIBAA. Saayinsii Saayinsii. Biiroo Pabliik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Manneen Hojii Sadarkaaa Godinaa, Magaalaa fi Aanaa Bu'aan madaallii Arial Wingdings Calibri Arial Unicode MS MOSS Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Biiroo Pabliik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Kutaa Lama Slide 3 Qabiyyee Qabiyyee Qabiyyee Slide 7. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. [OBN 28 01 2011] :- Caffeen labsii gurmaa'insa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebin gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Labsiin kun “Labsii Kenniinsa Hayy-amaafi Bulchiinsa Abukaatoofi Barrees-sitoota Dhimma Seeraa Lak. Kabajamoon I/A/Pir. Leenjii fi Misoomni Humna Namaa manneen hojii Naannichaa keessatti haala sirna qabeessa (Systematic) ta'een akka raawwatamu fi bu'aaleen sagantaalee leenjii irraa eegaman akka dhugooman gochuudhaaf akka gargaaru Biiroo Sivil Sarvisii fi Bulchiinsa Garii Oromiyaa akkaataa Labsii lakk. 410/2004, Labsii Ittisa Mirga Abbentaafi Kanneen Isaan Hidhata qaban, Waggaa 10ffaa, Lak. Ejensi misooma fi manajiimanti lafa magaalaa Oromiyaa May 3, 2017 · Invastiimantiin hojjii qabeenya, teekinolojii fi beekumsa qaban irratii basanii akkasumas galtee itti fayadaman garra biratii jijjiruu malee biyyee hamarani gurguru miti. 132/2003 fi. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Mana Murtii Waliigalaa 5. Manneen hojii mootummaa fi dhaabilee misooma mootummaa sadarkaa 1ffaa irratti ramadamanii fi caasefamamni qondaala naamusaa isaanii sadarkaaGareetiin Gurmaa’uu qabu. 30 posts published by Qeerroo during November 2015. 262/94 qaamolee raawwachiiftu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa. 45) akka ta'u tilmaameera. Milkeessaa Miidhagaa Gammachuu…. Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera. bsc of oromya. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Sagantaa workishooppii Amajjii 29-30, 2012 gumeewwan qorannoo gamaaggamsiisuuf Magaala Bishoofutti qophaa'ee ture irratti hooggantoonnii fi ogeessonni manneen hojii adda addaa: Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alanagaa Waliigalaa, Koomishinii Poolisii Oromiyaa, Komishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa Oromiyaa, Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo. 2- Dorgomaan galmaaaa taaksi dabalataa (VAT) tauufi ragaa isaa dhiyeeffachuufi gibira bara darbee kaffalee qulqullaauu isaaf ragaa dhiyeeffachuu kan dandau tauu qaba. Akkaataa labsii keewwata 18 keewwata xiqqaa 7 jalatti tumameen: lafa gar-malee hubame yeroo murtaa'eef tuttuqaa namaa fi beeyiladaa irraa akka eeggamu taasisuudhaan Waajjirri Bulchiinsa Gandaa fi Waajjiri Qonnaa waliin ta'uun qoratamee fooyya'uun isaa yoo mirkanaa'e namoota abbaa qabiyyee lafaa ta'an marga haamanii yookiin misooma kannisaa gaggeessuu fi kan kana fakkaataniif akka. 3) ´%LLURRµ jechuun Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaati. Biiroo Siviil Sarvisii fi Bulchiinsa Gaarii 2. Guyyaa WBO bara 1992 Magaalaa Mandii, Oromiyaa tti qophaa'e. 94/1997 fi 108/1998 Wajjin). Labsii lakk. ‏‏٣٧٬١٢٠‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٢٩٢‏ عن هذا‏. "Faayidaa ummataa" jechuun karaa kallatii fi al-kalatiitiin ummanni lafa irratti ittifayyadamummaa qaban mirkaneessuu fi misooma dinagdee fi. Leenjii fi Misoomni Humna Namaa manneen hojii Naannichaa keessatti haala sirna qabeessa (Systematic) ta’een akka raawwatamu fi bu’aaleen sagantaalee leenjii irraa eegaman akka dhugooman gochuudhaaf akka gargaaru Biiroo Sivil Sarvisii fi Bulchiinsa Garii Oromiyaa akkaataa Labsii lakk. 1 1 upvote Laggasaa Adaree fi Iteenesh Biifaa Aanaa Agaarfaa Magaalaa agaarfaa ganda 01 keessaa mana qaban nan gurguradha waan jedhaniif kan mormuu bu'uura labsii liizii lafa magaalaa Lakk. Hogganaa Biiroo Bulchiinsaa fi Ittifayyadama Lafaa Oromiyaa 11. manneen murtii Oromiyaa keessatti diriirsuun bu’uura seerummaa maalii akka qabuu fi rakkoowwan qabatamoo dhibamuu sirnichaarraa maddan maalfaa akka ta’an ibsa. Hiika Akkaat aan jechichaa hiika biroo NDQNHQQLVLLVXXI\RRWD·HPDOHH ' ambii kana keessatti: 1) ´0RRWXPPDD µ jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Worqii inni achii saama jiru kana higa dargiin jigee nami lafa san fudhate Allaamuddiin; waan nama dhibaa, kanuma isinuu beettanu, dubbii akka saamicha ta'e akka inni itti agarsiisu, "adoo nami natti dammaqee harkatti na hin qanne saamadha. Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa English Afaan Oromoo አማርኛ Baga Nagaan Dhuftan. Finfinneen Magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya’e labsii lakk. Mata Duree Gabaabaa. 3) ´%LLURRµ jechuun Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaati. haaluma kanaan, manneen hojii siivil sarviisii naannichaaa keessatti. 55, Finfinnee, Finfinnee, Adoolessa 12, 19996( July 19, 2004). Kaayyoon yaa'ii kanaa bu'aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaggamuun kallattii kaa'uuf akka ta'e pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. Paartileen siyaasaa Oromoo haala yeroorratti waliin mari'atan by Anonymous_Gk8Emd. 4,700 likes · 20 talking about this. Lammiilee Oromoo iddoowwan gara garaarraa buqqa'an gargaaruuf koreen qindeessituu gargaarsaa fi deebisanii dhaabuu lammiiwwanii ijaaramee sochii adda addaa taasiisaa turee jira. Labsii Gaazexaa Nagaariita Federaalaa lak. Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa Omisha Ventilatarii Oksijinii Jalqabuuf Haalduree Mara Xumuruusaa Beeksise. 55, Finfinnee, Finfinnee, Adoolessa 12, 19996( July 19, 2004). Heerri mootummaa RDFI kwt. labsii oromiyaa, Gumiin Abbootii Gadaa Oromiyaa dhimma walitti bu'iinsa ABO fi Mootummaa Jidduu jiru irratti mari'achuuf Waltajjii marii Amajji 14, 2011 qopheessuun isaa ni yaadatama. “Faayidaa ummataa” jechuun karaa kallatii fi al-kalatiitiin ummanni lafa irratti ittifayyadamummaa qaban mirkaneessuu fi misooma dinagdee fi. 25n dabaluu isaa kan agarsiisu dha. sumas walitti hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. 94/1997 kwt. Biiroo Misooma Qabeenya Bishanii, Albuudaa fi Inarjii Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Biiroo Daldala, Industrii fi Tuurizimii Ejensii Misooma Hojiiwwan Daldala Maaykiroo fi Xixiqqa; Biiroo Geejibaa fi Quunnamtii Biiroo Hojii fi Misooma Magaalaa Abbaa Taa itaa Daandiiwwan Baadi aa Ta. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. qajeelfam uffataa fi meeshaalee hojii akkasumas tumaalee adda addaa qopheessee dhiyeessaeera. bsc of oromya. HornAffairs Afaan Oromoon siyaasaa ummata Oromoo ilaalchisee turtii Obbo Fiqaaduu Tasammaa, Hoogganaa Biiroo Dhimmoota Koomunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Miseensa Koree Giddu-Galeessaa Dh. WASHINGTON DC — Labsii Lakkoobsa 65/1995 ka magaalota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf bara 2003 bahee ture irra-deebiin fooyyessuuf jechuudhaan, Caffeen Oromiyaa, dhiheenya kana labsii haaraa baasee irratti ka mari’ate – walga’iin tokko, Dilbata dabre, gaafa Onkolooleessa 18, bara 2015, paartii momituu, Kingiresa Federaalawa Oromootiin geggeessamee jira. ” Mee marii teenna MP3 irraa nuu caqasaa. Bulchinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Statistical abstract Barruulee istaatistiksii Note Dates given in Ethiopian and Gregorian calendars. Waldaan kun naannolee Oromiyaa akka akkaatti qarshii miliyoona 80 taatuun biirolee jaaruufillee qopiitti jiraa jedhaa, biiroollee jaaratanii nama ammo biyyatti beelahe maaniin gargaartan jennaan. oromiyaatti, haala seeraa fi qajeelfama eeggateen tarkaanfiin ijaarsa. Hogganaan Biiroo Pabliik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. 45) akka ta'u tilmaameera. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Manneen hojii mootummaa fi dhaabilee misooma mootummaa sadarkaa 1ffaa irratti ramadamanii fi caasefamamni qondaala naamusaa isaanii sadarkaaGareetiin Gurmaa’uu qabu. Biiroo Qonnaa 3. Kun Fuula Sab-qunnamtii miidiyaa hawwaasaa Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa Oromiyaati!. "Magaalaa" jechuun magaalaa bulchiinsa ofli ykn/fi taiaajila mana qopheessaa qabudha. “Ejinna“ jechuun safartuu sadarkaa ciisa yookiin hirkata lafaa agarsiisu jechuudha. Labsii Lafa Magaalaa 'Liiziin' Qabachuu Lakkoofsa 721/2004 waggaa ja'aan dura fooyyeffame kana akka yeroo isa duraa hunda sochiiwwan dinagdee biyyattii saffisaan waan guddateef akkasumas 'dambiiwwanii' fi qajeelfamoonni labsicha waliin ba'an rakkoo kan qaban waan ta'aniif fooyyessuun barbaachiseera. Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera. Waldaan barsiisota Oromiyaa Yaa'ii mana maree 27ffaa magaalaa Asallaatti taa'aa jira. 2) ´1DDQQRRµ jechuun Naannoo O romiyaa ti. 7/1988 Biiroolee , Biiroo Fayinaansii fi Biiroo Karooraa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa jedhamanii kan hundeeffaman yeroo ta'uu ; bara 1994 labsii lakk. Nuti oromoon, gaachana oromummaa fi oromiyaa jalatti aadaan keenya, afaan keenya Saddaasa 22,1963 yeroo kamiinuu ol yeroo dheeraa erga biiroo isaa keessatti dabarseen booda rasaasaan. Ummanni Oromoo gaafa ani Oromiyaa turee (2001-2005), %89 baadiyyaa keessatti bittinnaayee jiraataa. 11 For Later. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. Lammiileen naannoofi biyya keenyaa duubatti hafummaafi wallaalummaadhaan liqimfamanii jireenya gadadoo akka. qajeelfama qophii fi madaallii raawwii karoora hojii hojjattota mootummaa bu'aa irratti xiyyeeffate fi 5. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Onkoloolessa 17,2017 /Guyyaa har'aa Magaalaa Mattuutti Qeerroo fi hawaasni Oromoo marti hiriira bahuun tokkummaa isaanii agarsiisuun dhaadannoo dhageessaisaa oolanii nagaan galaniiru jedhee Qeerroon Aanaa Bachoo gabaaseera. "Koree Jijjiiraafi Ramaddii" jechuun koree Aanaa, Magaalaa, Godinaafi Naannoo Oromiyaa keessatti jijjiiraa fi ramaddi raawwachuuf qajeelfamaan kennameef jechuudha Ogeessa misooma Barsiisootafi Hoggansa Manneen Barnootaa nama lama. Milkeessaa Miidhagaa Gammachuu…. Finfinneen Magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'e labsii lakk. Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/wwwroot/dm. Kabajamoon I/A/Pir. 2- Dorgomaan galmaaaa taaksi dabalataa manneen magaalaa baasii qusatanuuf akka oolchanu ni dirqisiisa. Abdulbasit AbdusemedJune 21, 2017 Horn Affairs Afaan Oromo. Biiroon Misoomaa Qabeenya Bishaaanii fi Inarjii Oromiyaa ijaarsa pirojektii bishaan dhugaatiif bajata MNO birri biiliyoona 1. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. Qajeelfama mindaa bara 2012 pdf. Tokkummaa fi birmadummaan daangaa Oromiyaa Heera Federaalaa fi Heera Naannotiin harka mirgaan eegame, hojmaata armaan olitti ibsameen harka bitaan sarbamaa jira. 132/2003 fi. Girmaa Amantee kallattiin ka'aniiruu. 132/2003 fi. Kaayyoon Koo Inni Guddaan Oddeeffannoo kennuufi Wantoota Barnootaaf Ta'aan Maaxansuudha. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu waan taateef Faayidaan-Addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu ni eeggama jedha. Human Rights Watch issued it's 2015 Report on Ethiopia in three languages,. Student Login. CAFFEE – (Gur. MAGALATA OROMIYAA MEGELETA OROMIA Labsii Magaalota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiid-haan Hundeessuuf Bahe, Lak. 11,2012): Caffeen Oromiyaa, Wixinee Labsii Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa Hundeessuuf Bahe irratti mari’achuun raggaasee jira. Scribd est le plus grand site social de lecture et publication au monde. Biiroo Indusitrii fi Misooma Magaalaa 4. 139/2008, Page 2 INDUUSTIRIIFI MISOOMA MAGAALAA BIIROO DALDALA, INDUSTRIIFI GEEJJIBAA. 3- Sanadni caalbaasii kan gurguramu Waajjira Abbaa Taayiitaa. Labsii kana keewwata 12 jalatti kan ibsaman Biiroolee fi Manneen Hojii, akaakuu fi akkaataa bifaa fi bal`ina Hojii isaaniitiin sadarkaa Godinaa, Aanaa, Magaalaa ykn Gandaatti gulantaa Bulchiinsaa lamaa ykn lamaa ol walitti butuudhaan ykn gulantaa Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa hundaatti damee qabaachuu ni danda`u. Hojiwwan bo’oo qulqullesuu fi suphuu bu’uuraalee misooma jallisii haala fi sagantaa waldichaan raawwachuu qaba. 2) ´1DDQQRRµ jechuun Naannoo O romiyaa ti. Moodeelli dambii irra deebi'ee fooyya'ee dhiyaatee kun ka'umsa dambii galii manneen qopheessa akka ta'uu, magaaloonnii akkata qabatama isaanittii irratti mari'achuun mana maree magaalaa isaanitiin mirkaneeffatan gara hojitti akka galan Hogganaan Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneen Oromiyaa Dr. Gambeellaatti Ergaa ijoo Hirmaannaan Sabootaa,Sablammootaa fi Bara 2001 Tokkummaa dimokiraasummaa keenyaa cimsuun Ummattootaa Guddinaa fi Tiraanisfoormeeshinii Ol-aanaaf jedhuun misooma keenya itti haa fufsiisinu dhaadannoo jedhuun Naannoo kabajame Oromiyaa Magaalaa Adaamaatti kabajame. Dhimmi kan ilaalu hoggantoota manneen hojii Mootuummaa Naannoo Oromiyaa ilaalchisee bu'uura Labsii Baajaata Lak 127/1999 Keew. Labsiin kun “Labsii Kenniinsa Hayy-amaafi Bulchiinsa Abukaatoofi Barrees-sitoota Dhimma Seeraa Lak. Labsii Lafa Magaalaa 'Liiziin' Qabachuu Lakkoofsa 721/2004 waggaa ja'aan dura fooyyeffame kana akka yeroo isa duraa hunda sochiiwwan dinagdee biyyattii saffisaan waan guddateef akkasumas 'dambiiwwanii' fi qajeelfamoonni labsicha waliin ba'an rakkoo kan qaban waan ta'aniif fooyyessuun barbaachiseera. 4 fi 7n kan raawwatamu g. · Iskeelii mindaa, durgoo adda addaa fi kaffaltiiwwan hojjattota mootummaa kan biroo akkaataa hayyamameen raawwatamuu isaa to'achuu, Qorannoo fooyya'insa iskeelii mindaa jijj. 455/1997 fi Dambii Faayidaa ummataaf jecha Gadhiisisa lafaafi kaffaltii beenyaa. Injinar Fiqaaduu Fufaa Fayyisaa…. Manni hojii har'a Biiroo Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa jedhamee waamamu kun bara 1987 labsii lakk. Caasa Biiroo Daldalaa Oromiyaa. Riformi daldalaa hojirra oolchina yoo jennuu; jedhan obbo galaanaa Nuressaa sadarka hoggana itti aanaatti gorsaa biiroo daldalaa fi misooma Galiiwwan Oromiyaa marii tibbana magaalaa. Biiroo Barnootaa Oromiyaa Caamsaa, Bara 2010 6. Rakkoon Siyaasaa Ummata Oromoo, gara tokkoon yoo ilaalamu, rakkoo magaalaa fi baadiyaa tayee argamaa. 3- Sanadni caalbaasii kan gurguramu Waajjira Abbaa Taayiitaa. 2- Dorgomaan galmaaaa taaksi dabalataa manneen magaalaa baasii qusatanuuf akka oolchanu ni dirqisiisa. Leenjii fi Misoomni Humna Namaa manneen hojii Naannichaa keessatti haala sirna qabeessa (Systematic) ta'een akka raawwatamu fi bu'aaleen sagantaalee leenjii irraa eegaman akka dhugooman gochuudhaaf akka gargaaru Biiroo Sivil Sarvisii fi Bulchiinsa Garii Oromiyaa akkaataa Labsii lakk. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Biiroo Misooma Qabeenya Bishanii, Albuudaa fi Inarjii Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Biiroo Daldala, Industrii fi Tuurizimii Ejensii Misooma Hojiiwwan Daldala Maaykiroo fi Xixiqqa; Biiroo Geejibaa fi Quunnamtii Biiroo Hojii fi Misooma Magaalaa Abbaa Taa itaa Daandiiwwan Baadi aa Ta. Labsiin kun “Labsii Kenniinsa Hayy-amaafi Bulchiinsa Abukaatoofi Barrees-sitoota Dhimma Seeraa Lak. Manneen hojii mootummaa fi dhaabilee misooma mootummaa sadarkaa 1ffaa irratti ramadamanii fi caasefamamni qondaala naamusaa isaanii sadarkaaGareetiin Gurmaa'uu qabu. Paartileen siyaasaa Oromoo haala yeroorratti waliin mari'atan by Anonymous_Gk8Emd. 251 Me gusta · 340 personas están hablando de esto. Caffee oromiyaa. Mana Murtii Waliigalaa 5. 132/2003 fi. caasaa haaraa bara 2012, Jan 31, 2019 · OBN Amajjii 23, 2011 - Ramaddiin hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa muuxannoo fi barnoota qofaan otoo hin taane gahumsaa fi naamusa hojjetaarratti kan hu. Biiroo Maallaqaa fi Misooma Magaalaa 6. Biiroon Misoomaa Qabeenya Bishaaanii fi Inarjii Oromiyaa ijaarsa pirojektii bishaan dhugaatiif bajata MNO birri biiliyoona 1. Kanas akka barumsaaf Dhaloota Qubee kiyyatti toluufan magaalmataa godina sanii irraa, karaa konkolaataa isaa hedduu guddaa tahe qabachuun kanneen karaa san irratti argaman hunda tarreessa. 181 /2008 µ jedhamee waamamuu QLGDQGD·D 2. Mata Duree Gabaabaa. Qajeelfama Bittaa. Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta’u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka’ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. Bara 2007 ummatni magaalaa fi baadiyyaa saffisinni guddina ummata baadiyyaa fi magaalaan yoo shallagamu, baayyinni uummata waliigalaa Oromiyaa Mill 35. Leenjii fi Misoomni Humna Namaa manneen hojii Naannichaa keessatti haala sirna qabeessa (Systematic) ta’een akka raawwatamu fi bu’aaleen sagantaalee leenjii irraa eegaman akka dhugooman gochuudhaaf akka gargaaru Biiroo Sivil Sarvisii fi Bulchiinsa Garii Oromiyaa akkaataa Labsii lakk. 3- Sanadni caalbaasii kan gurguramu Waajjira Abbaa Taayiitaa. Kanaanis ijaarsa pirojeektiiwwan bishaan dhugaatiif. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. Daangaa Mirga Abbeentaa Hanga danda'ametti, danda'ametti, mirgi abbeentaa meeshaalee kitaaba kana keessatti dhimma itti ba'amanii ba' amanii heeruu yaallee jirra. Gambeellaatti Ergaa ijoo Hirmaannaan Sabootaa,Sablammootaa fi Bara 2001 Tokkummaa dimokiraasummaa keenyaa cimsuun Ummattootaa Guddinaa fi Tiraanisfoormeeshinii Ol-aanaaf jedhuun misooma keenya itti haa fufsiisinu dhaadannoo jedhuun Naannoo kabajame Oromiyaa Magaalaa Adaamaatti kabajame. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. 11,2012): Caffeen Oromiyaa, Wixnee Labsii Bulchiinsa Hojiiwwan Misooma Albuudaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe Lakkoofsa 91/1997 Irra Deebiidhaan Fooyyessuuf Bahe raggaaseera. Biqilaa Hurrisaa gama isaaniitiin akka jedhanitti, qajeeltoowwan bulchiinsa gaarii irratti irra deebiin hubannoo laachuun kan barbaachise akka naannoo keenyaatti rakkoo yeroo ammaa kana kenna tajaajilaa irratti manneen hojii pabliik sarvisii sadarkaan jiran keessatti mul'atu giddu galeessa godhachuun dha. Mudde, 2003 Jimmaa. 30 posts published by Qeerroo during November 2015. - Friday, 21 February 2020 CAFFEE – (Gur. Hojiwwan bo’oo qulqullesuu fi suphuu bu’uuraalee misooma jallisii haala fi sagantaa waldichaan raawwachuu qaba. Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr Lammaa. Finfinnee, Eebila 2, 2012 (FBC) – Ityoophiyaatti namootni vaayirasii koronaatiin qabaman yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun walqabatee Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa (New Era Research & Development Center) jedhamu Finfinneetti omisha ventilatarii oksijinii jalqabuuf. Welcome! Log into your account. Bara 2007 ummatni magaalaa fi baadiyyaa saffisinni guddina ummata baadiyyaa fi magaalaan yoo shallagamu, baayyinni uummata waliigalaa Oromiyaa Mill 35. 2 ol ta'uun kontiraaktaroota wajjin waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteesse. 94/1997 kwt. Heerri mootummaa RDFI kwt. "Garee Hordoffii Naamusaa ykn Ofisara Naamusaa" jechuun manneen hojii mootummaa ykñ dhaabbilee misooma mootummaa keessatti hojii hordoffii fi dagaagina naamusaa kan. aad-danuu australia tokkooma, jabeenya, milkahinsi. Dhumarratti, kutaan shanaffaa barruu dhiyaate irratti hundaa’uun yaada gudunfaa fi furmaataa kaa’a. Girmaa Amantee kallattiin ka'aniiruu. Riformi daldalaa hojirra oolchina yoo jennuu; jedhan obbo galaanaa Nuressaa sadarka hoggana itti aanaatti gorsaa biiroo daldalaa fi misooma Galiiwwan Oromiyaa marii tibbana magaalaa. Qajeelfama Bittaa. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. ” Mee marii teenna MP3 irraa nuu caqasaa. php on line 143 Deprecated: Function create_function() is deprecated in. Oromoo ABO Oromia. Moodeelli dambii irra deebi'ee fooyya'ee dhiyaatee kun ka'umsa dambii galii manneen qopheessa akka ta'uu, magaaloonnii akkata qabatama isaanittii irratti mari'achuun mana maree magaalaa isaanitiin mirkaneeffatan gara hojitti akka galan Hogganaan Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneen Oromiyaa Dr. Gabaasa Qeerroo Dirree Dawaa,Adoolessa 28,2011/ Baha Oromiyaa Hararge godinaa fi aanaalee adda addaa keessaa ilmaan Oromoo umuriin isaanii waggaa 16 gadi tahan heddumminaan waraana Fedrala Wayyaaneef isin mambaana jechuun humnaan qabanii gara mooraa leenjii poolisoota Wayyaaneetti geessaa akka jiran beekame. Onkoloolessa 17,2017 /Guyyaa har'aa Magaalaa Mattuutti Qeerroo fi hawaasni Oromoo marti hiriira bahuun tokkummaa isaanii agarsiisuun dhaadannoo dhageessaisaa oolanii nagaan galaniiru jedhee Qeerroon Aanaa Bachoo gabaaseera. Qabeenya Namaa darbii 4 ffaa lakk. 30 posts published by Qeerroo during November 2015. OBN (Oromia Broadcasting Network) Voice of The People. Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa Omisha Ventilatarii Oksijinii Jalqabuuf Haalduree Mara Xumuruusaa Beeksise. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. maa Naannoo Oromiyaa hoäii fi tajaajila manneen hoaii isanilff Labsii kanaan galii Naannoo fi horii biraa Irraa heyyamameef gaaffii kaffallii yammuu dhiyees- Biiroo Hojii fi Misooma Magaalaa Abbaa Taa itaa Daandiiwwan Baadi aa Ta. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu waan taateef Faayidaan-Addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu ni eeggama jedha. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 139/2008, Page 2 INDUUSTIRIIFI MISOOMA MAGAALAA BIIROO DALDALA, INDUSTRIIFI GEEJJIBAA. Akkaataa aangoo fi gahee hojii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naanichaa fooyyessuuf labsii Lakk. 30 posts published by Qeerroo during November 2015. Magaalaa Neqemteetti Manneen barnoota sadarkaa 2ffaa fi Qopha'inaa, koolleejjii technikaa fi Ogummaa , Koolleejjii barsiisota Neqemtee, dabalatee Caamsaa 27/2015 barattootni Oromoo barnoota dhaabuun FDG dhoosuuf wayita jiranitti hoomaan Waraanaa Magaalaa Neqemtee irra qubsiifamee jiruu irra garagaluun magaalitti raafama guddaa keessa buusee jira, Barattootni Oromoos barnoota dhaabuun gar. waldaan barsiisota oromiyaa eerga hundaa'ee waggoottan 27. 1 1 upvote Laggasaa Adaree fi Iteenesh Biifaa Aanaa Agaarfaa Magaalaa agaarfaa ganda 01 keessaa mana qaban nan gurguradha waan jedhaniif kan mormuu bu'uura labsii liizii lafa magaalaa Lakk. Hiika Akkaat aan jechichaa hiika biroo NDQNHQQLVLLVXXI\RRWD·HPDOHH ' ambii kana keessatti: 1) ´0RRWXPPDD µ jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. 94/1997 kwt. Mana Murtii Waliigalaa 5. bsc of oromya. Hojiwwan bo’oo qulqullesuu fi suphuu bu’uuraalee misooma jallisii haala fi sagantaa waldichaan raawwachuu qaba. CAFFEE – (Gur. Uummanni Oromoo tokkummaa fi birmadummaa daangaa Oromiyaa eeguu fi eegsisuuf hirmaannaa kallattii gochuu qaba. OBN (Oromia Broadcasting Network) Voice of The People. haaluma kanaan, manneen hojii siivil sarviisii naannichaaa keessatti. "Ejinna" jechuun safartuu sadarkaa ciisa yookiin hirkata lafaa agarsiisu jechuudha. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of ykn addan hirame jechuun, oromummaan dadhabe, qabsoon oromoo biyyoo nyaate jechuudha. Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. Lammiilee keenya Naannoo Somaalee Itiyoophiyaarraa buqqa'an bakka qubannaa yeroorraa gara iddoo dhaabbiitti qubachiisuu,Rakkoo hoji dhabdummaa. Riformi daldalaa hojirra oolchina yoo jennuu; jedhan obbo galaanaa Nuressaa sadarka hoggana itti aanaatti gorsaa biiroo daldalaa fi misooma Galiiwwan Oromiyaa marii tibbana magaalaa. Caffee oromiyaa. Qajeelfamoonni, keessattuu warreen dantaa uummataa fi mootummaan kallattiin hidhata qaban (fakkeenyaaf, qajeelfamootni bulchiinsa lafa magaalaa fi baadiyyaa, investimentii, taaksii fi gibira, faayinaansii mootummaa fi dhaabbilee misooma mootummaa) sadarkaa wixineetti Caffeef dhiyaachuun akkaataa aangoo bakka bu'insaan ba'uun isaanii akka to'atamuuf kan dirqisiisuu ta'uu qaba. Biiroo Pabliik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Manneen Hojii Sadarkaaa Godinaa, Magaalaa fi Aanaa Bu'aan madaallii Arial Wingdings Calibri Arial Unicode MS MOSS Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Biiroo Pabliik Sarvisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Kutaa Lama Slide 3 Qabiyyee Qabiyyee Qabiyyee Slide 7. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. ila Hawaasummaa Biiroo Barnootaa Biiroo Eegumsa Fayyaa. Nama mirga itti fayyadamaa qabuuf waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa lafa baadiyaa ni kenna, waraqaa ragaa seeraan ala kename ni sirreessa ni haqa. 45) akka ta'u tilmaameera. Manneen hojii mootummaa fi dhaabilee misooma mootummaa sadarkaa 1ffaa irratti ramadamanii fi caasefamamni qondaala naamusaa isaanii sadarkaaGareetiin Gurmaa'uu qabu. "Faayidaa ummataa" jechuun karaa kallatii fi al-kalatiitiin ummanni lafa irratti ittifayyadamummaa qaban mirkaneessuu fi misooma dinagdee fi. 410/2004, Labsii Ittisa Mirga Abbentaafi Kanneen Isaan Hidhata qaban, Waggaa 10ffaa, Lak. Worqii inni achii saama jiru kana higa dargiin jigee nami lafa san fudhate Allaamuddiin; waan nama dhibaa, kanuma isinuu beettanu, dubbii akka saamicha ta'e akka inni itti agarsiisu, "adoo nami natti dammaqee harkatti na hin qanne saamadha. Biiroo Qonnaa 3. ” Mee marii teenna MP3 irraa nuu caqasaa. 163/2003 labsameen Biiroon Industirii fi Misooma Magaalaa Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti kan hoogganamu ta'ee hojjii irra tureen aangoo fi itti gaafatamummaa 37 ture Labsii 170/2004 irra deebi'amee fooyya'ee baheen aangoon mana hojichaa gara 40tti akka ol guddatu ta'ee jira. Itti aanaa preezdaantii fi hogganaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Silashii Geetaahuun mootummaan fayyadamummaa ummataa mirkaneessu fi ummata tajaajiluuf kan hawaasa bira qaqqabu siiviil sarvaantidhaan waan ta'eef, siiviil sarvaantii ilaalcha tajaajilummaa, dandeettii gahuumsa qabuu fi sirna ittiin tajaajilu goonfachuun itti gaafatamummaa qabu bahuun ta'uu qaba jedhan. 94/1997 kwt. Kanaanis ijaarsa pirojeektiiwwan bishaan dhugaatiif. "Ejinna" jechuun safartuu sadarkaa ciisa yookiin hirkata lafaa agarsiisu jechuudha. Welcome! Log into your account. Dhaabbanni tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Jimma manneen hojii mootummaa Kaayyoo fi Karoora Misooma Mootummaa raawwachiisan keessaa isa tokkoodha. Biiroo Siviil Sarvisii fi Bulchiinsa Gaarii 2. Lammiilee keenya Naannoo Somaalee Itiyoophiyaarraa buqqa'an bakka qubannaa yeroorraa gara iddoo dhaabbiitti qubachiisuu,Rakkoo hoji dhabdummaa. sumas walitti hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. 721/2004tiin jijjiirraa maqaa waan raawwannuuf qaamni mormu yoo jiraate guyyaa beeksifni. Manneen hojii mootummaa fi dhaabilee misooma mootummaa sadarkaa 1ffaa irratti ramadamanii fi caasefamamni qondaala naamusaa isaanii sadarkaaGareetiin Gurmaa’uu qabu. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har'a Caffeedhan ragga'e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. 181 /2008 µ jedhamee waamamuu QLGDQGD·D 2. Manni hojii har'a Biiroo Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa jedhamee waamamu kun bara 1987 labsii lakk. 129 curtidas · 267 falando sobre isso. Saayinsii Saayinsii. Amajjii 8/ 2012 (TOI) Yaa'iin abbootii seeraa Naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira. Oromia Construction Bureau Official Website Hundeefamaa Biiroo Konistiraakshinii Oromiyaa. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama. Biiroo Misooma Qabeenya Bishanii, Albuudaa fi Inarjii Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Biiroo Daldala, Industrii fi Tuurizimii Ejensii Misooma Hojiiwwan Daldala Maaykiroo fi Xixiqqa; Biiroo Geejibaa fi Quunnamtii Biiroo Hojii fi Misooma Magaalaa Abbaa Taa itaa Daandiiwwan Baadi aa Ta. save Save Kallacha Oromiyaa Lakk. Finfinneen Magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'e labsii lakk. Mata Duree Gabaabaa. Labsiin kun “Labsii Kenniinsa Hayy-amaafi Bulchiinsa Abukaatoofi Barrees-sitoota Dhimma Seeraa Lak. Hojiwwan bo’oo qulqullesuu fi suphuu bu’uuraalee misooma jallisii haala fi sagantaa waldichaan raawwachuu qaba. Itti aanaa preezdaantii fi hogganaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Silashii Geetaahuun mootummaan fayyadamummaa ummataa mirkaneessu fi ummata tajaajiluuf kan hawaasa bira qaqqabu siiviil sarvaantidhaan waan ta’eef, siiviil sarvaantii ilaalcha tajaajilummaa, dandeettii gahuumsa qabuu. 94/1997 kwt. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. Caamsaa 30/2011 Magaalaa Jimmaa #Oromiyaa/#Jimmaan Ijaarsa Seeran Alaa Irraa Waliin Haa Baraarruu! ኦሮምያ/ጅማን ከህገ ወጥ ግንባታ እንታደግ! Magaalaa Jimmaatti ijaarsa seeraa alaa irratti mariin kutaale Hawaasa Hirmaachiise Qoodaa fudhattootaa fi Dhimmamtoota waliin adeemsifama jira. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. Kanas dhugomsuuf jila isaa hoganoota ABO miseensota Gumii Sabaa Jaal Kennasaa Ayyaanaa, Jaal Biiftuu Qadiidaa fi Jaal Malkaa Danuu gara sanatti gaggeesse jira. Waggoota kurnan lamaan darbanitti hirmaannaafi fayyadamummaa uummataa gama misooma fi bulchiinsa gaarii fooyyessuutiin biyyi keenya biyyoota galii giddugaleessaa qaban cinaa hiriirsuuf tumsa taasifamaa ture keessatti dameen konistiraakshinii qooda olaanaa gumaachee jira. Mudde, 2003 Jimmaa. (Facaatiin isaa labsii kanaa wajin qabsiifamera. Biiroon Misoomaa Qabeenya Bishaaaniifi Inarjii Oromiyaa rakkoo hanqina waliin gahiinsa bishaan dhugaatii furuuf hojjetaa jira. Hogganaan Biiroo Pabliik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. [OBN 28 01 2011] :- Caffeen labsii gurmaa'insa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebin gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Bara 2007 ummatni magaalaa fi baadiyyaa saffisinni guddina ummata baadiyyaa fi magaalaan yoo shallagamu, baayyinni uummata waliigalaa Oromiyaa Mill 35. Kanas akka barumsaaf Dhaloota Qubee kiyyatti toluufan magaalmataa godina sanii irraa, karaa konkolaataa isaa hedduu guddaa tahe qabachuun kanneen karaa san irratti argaman hunda tarreessa. Qajeelfamoonni, keessattuu warreen dantaa uummataa fi mootummaan kallattiin hidhata qaban (fakkeenyaaf, qajeelfamootni bulchiinsa lafa magaalaa fi baadiyyaa, investimentii, taaksii fi gibira, faayinaansii mootummaa fi dhaabbilee misooma mootummaa) sadarkaa wixineetti Caffeef dhiyaachuun akkaataa aangoo bakka bu'insaan ba'uun isaanii akka to'atamuuf kan dirqisiisuu ta'uu qaba. 11 For Later. Hiika Akkaat aan jechichaa hiika biroo NDQNHQQLVLLVXXI\RRWD·HPDOHH ' ambii kana keessatti: 1) ´0RRWXPPDD µ jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. 71/95 Yakkoota malaammaltummaa hanga maallaqa heddduuti lakkaamu Manneen Hojii Mootummaa fi dhaabbilee misooma Mootummaa faayidaa tarsiimoowaa olaanaa qaban keessati. 55) fi Magaalaa Mill 5. Ittin Bulmaata Waldaalee Oromiyaa Plc. Gambeellaatti Ergaa ijoo Hirmaannaan Sabootaa,Sablammootaa fi Bara 2001 Tokkummaa dimokiraasummaa keenyaa cimsuun Ummattootaa Guddinaa fi Tiraanisfoormeeshinii Ol-aanaaf jedhuun misooma keenya itti haa fufsiisinu dhaadannoo jedhuun Naannoo kabajame Oromiyaa Magaalaa Adaamaatti kabajame. Biiroon Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa Labsii Bulchiinsa Faayinaansii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. HornAffairs Afaan Oromoon siyaasaa ummata Oromoo ilaalchisee turtii Obbo Fiqaaduu Tasammaa, Hoogganaa Biiroo Dhimmoota Koomunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Miseensa Koree Giddu-Galeessaa Dh. Finfinnetti manneen barnoota Afaan Oromoo ijaaruun eegalame Bulchinsa Magaalaa Finfinneetti manneen barnoota Afaan Oromootiin barsiisan. qajeelfama qophii fi madaallii raawwii karoora hojii hojjattota mootummaa bu'aa irratti xiyyeeffate fi 5. kaartaa 1654/05. Nama mirga itti fayyadamaa qabuuf waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa lafa baadiyaa ni kenna, waraqaa ragaa seeraan ala kename ni sirreessa ni haqa. 132/2003 fi. Biiroo Misooma Qabeenya Bishanii, Albuudaa fi Inarjii Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Biiroo Daldala, Industrii fi Tuurizimii Ejensii Misooma Hojiiwwan Daldala Maaykiroo fi Xixiqqa; Biiroo Geejibaa fi Quunnamtii Biiroo Hojii fi Misooma Magaalaa Abbaa Taa itaa Daandiiwwan Baadi aa Ta. Moojuulii Leenjii Hojii Irraa. "Faayidaa ummataa" jechuun karaa kallatii fi al-kalatiitiin ummanni lafa irratti ittifayyadamummaa qaban mirkaneessuu fi misooma dinagdee fi. Labsii kana keewwata 12 jalatti kan ibsaman Biiroolee fi Manneen Hojii, akaakuu fi akkaataa bifaa fi bal`ina Hojii isaaniitiin sadarkaa Godinaa, Aanaa, Magaalaa ykn Gandaatti gulantaa Bulchiinsaa lamaa ykn lamaa ol walitti butuudhaan ykn gulantaa Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa hundaatti damee qabaachuu ni danda`u. Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta’u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka’ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan. ila Hawaasummaa Biiroo Barnootaa. Koree guddicha jalatti koreewwan xixiqqoon 25 ta'an kan gurmaa'an yemmuu ta'u, isaan keessaa komii guddaan irratti dhiyaataa kan ture koree lotoriit. Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa Omisha Ventilatarii Oksijinii Jalqabuuf Haalduree Mara Xumuruusaa Beeksise. Moojuulii Leenjii Hojii Irraa. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. Biiroo Indusitrii fi Misooma Magaalaa 4. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. The Official Facebook page of The Regional Government of Oromia, Bureau of Finance and Economic. CAFFEE – (Gur. Biqilaa Hurrisaa gama isaaniitiin akka jedhanitti, qajeeltoowwan bulchiinsa gaarii irratti irra deebiin hubannoo laachuun kan barbaachise akka naannoo keenyaatti rakkoo yeroo ammaa kana kenna tajaajilaa irratti manneen hojii pabliik sarvisii sadarkaan jiran keessatti mul'atu giddu galeessa godhachuun dha. Lammiilee keenya Naannoo Somaalee Itiyoophiyaarraa buqqa'an bakka qubannaa yeroorraa gara iddoo dhaabbiitti qubachiisuu,Rakkoo hoji dhabdummaa. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa. ‏‏٣٧٬١٢٠‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٢٩٢‏ عن هذا‏. 71/95 Yakkoota malaammaltummaa hanga maallaqa heddduuti lakkaamu Manneen Hojii Mootummaa fi dhaabbilee misooma Mootummaa faayidaa tarsiimoowaa olaanaa qaban keessati. Manneen hojii mootummaa fi dhaabilee misooma mootummaa sadarkaa 1ffaa irratti ramadamanii fi caasefamamni qondaala naamusaa isaanii sadarkaaGareetiin Gurmaa’uu qabu. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama. Kanarra ka'uunis gaafii fi yaada adda addaa hirmattorra kaeef bakka bu'ootnii hoggansa manneen hojii naannoo ibsaa fi deebii itti latanii jiruu. Itti aanaa preezdaantii fi hogganaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Silashii Geetaahuun mootummaan fayyadamummaa ummataa mirkaneessu fi ummata tajaajiluuf kan hawaasa bira qaqqabu siiviil sarvaantidhaan waan ta’eef, siiviil sarvaantii ilaalcha tajaajilummaa, dandeettii gahuumsa qabuu. Oromiya Urban Development and Housing Bureau, Addis Abeba. haaluma kanaan, manneen hojii siivil sarviisii naannichaaa keessatti. 2(3) irratti tumameera. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. 2(3) irratti tumameera. “Faayidaa ummataa” jechuun karaa kallatii fi al-kalatiitiin ummanni lafa irratti ittifayyadamummaa qaban mirkaneessuu fi misooma dinagdee fi. 132/2003 fi. Biiroo Misooma Qabeenya Bishanii, Albuudaa fi Inarjii Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Biiroo Daldala, Industrii fi Tuurizimii Ejensii Misooma Hojiiwwan Daldala Maaykiroo fi Xixiqqa; Biiroo Geejibaa fi Quunnamtii Biiroo Hojii fi Misooma Magaalaa Abbaa Taa itaa Daandiiwwan Baadi aa Ta. Qabeenya Namaa darbii 4 ffaa lakk. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo fi beektootni Oromoo hundi Labsii uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti labsame kana utuu arginuu teenyee wal irratti ilaaluun itti gaafatama guddaa jala waan isin galchuuf, Oromoon kan qabsaa’uuf, Uummata isaa waanjoo garbummaa keessa jiru bilisa baasuu fi Oromiyaa harka abbaa irree keessatti qawween,. Leenjii fi Misoomni Humna Namaa manneen hojii Naannichaa keessatti haala sirna qabeessa (Systematic) ta’een akka raawwatamu fi bu’aaleen sagantaalee leenjii irraa eegaman akka dhugooman gochuudhaaf akka gargaaru Biiroo Sivil Sarvisii fi Bulchiinsa Garii Oromiyaa akkaataa Labsii lakk. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. 4 fi 7n kan raawwatamu g. sumas walitti hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. "Faayidaa ummataa" jechuun karaa kallatii fi al-kalatiitiin ummanni lafa irratti ittifayyadamummaa qaban mirkaneessuu fi misooma dinagdee fi. Oromiyaa Lakk. sumas walitti hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. 2 ol ta'uun kontiraaktaroota wajjin waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteesse. Manneen Barnootaa Afaan Oromoo Magaalaa Finfinnee barnootaaf qophaa'an [DhRTVO 12 11 2009]Barnoonni hundee guddinaa, ce'umsa dinagdeefi hawaasummaa yommuu ta'u, afaan barnootaa dhimmoota milkaa'ina barachuu barattootaa murteessan keessaa isa ijoodha. Labsii Lafa Magaalaa ‘Liiziin’ Qabachuu Lakkoofsa 721/2004 waggaa ja’aan dura fooyyeffame kana akka yeroo isa duraa hunda sochiiwwan dinagdee biyyattii saffisaan waan guddateef akkasumas ‘dambiiwwanii’ fi qajeelfamoonni labsicha waliin ba’an rakkoo kan qaban waan ta’aniif fooyyessuun barbaachiseera. - Friday, 21 February 2020. 129 curtidas · 267 falando sobre isso. Sadaasa 4,016 Oromiyaa keessatti barattooti hedduun gara mooraa yuuunibarsiitotaa seenanii barnoota gargaraa applied dhaan eebbifamu Barattooti kun dameewwan barnoota saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaa irratti eebbifaman heedduun isaanii rakkoo hojidhabdummaa keessa jiru. Human Rights Watch issued it's 2015 Report on Ethiopia in three languages,. Waggoota kurnan lamaan darbanitti hirmaannaafi fayyadamummaa uummataa gama misooma fi bulchiinsa gaarii fooyyessuutiin biyyi keenya biyyoota galii giddugaleessaa qaban cinaa hiriirsuuf tumsa taasifamaa ture keessatti dameen konistiraakshinii qooda olaanaa gumaachee jira. Finfinneen Magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya’e labsii lakk. Biiroo Barnootaa Oromiyaa Caamsaa, Bara 2010 6. “Biiroo”jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. Amajjii 8/ 2012 (TOI) Yaa'iin abbootii seeraa Naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira. Proclamation No. Hojii mootumman imaammata fi tarsimoo baasee hojirra oolcha jiru. Hogganaa Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneenii Oromiyaa 10. 71/95 Yakkoota malaammaltummaa hanga maallaqa heddduuti lakkaamu Manneen Hojii Mootummaa fi dhaabbilee misooma Mootummaa faayidaa tarsiimoowaa olaanaa qaban keessati. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Oromia Justice Sector Professionals Training and Legal Research Institute, Ethiopia, Adama. Kaayyoon yaa’ii kanaa bu’aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaggamuun kallattii kaa’uuf akka ta’e pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. 181 /2008 µ jedhamee waamamuu QLGDQGD·D 2. aad-danuu australia tokkooma, jabeenya, milkahinsi. ” Mee marii teenna MP3 irraa nuu caqasaa. 11,2012): Wixinee Labsii Itti Waamama Tumsaa Indoowumantii Misooma Oromiyaatiif Murteessuuf Bahe iratti mari’atee raggaaseera. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. Labsii kana keewwata 12 jalatti kan ibsaman Biiroolee fi Manneen Hojii, akaakuu fi akkaataa bifaa fi bal`ina Hojii isaaniitiin sadarkaa Godinaa, Aanaa, Magaalaa ykn Gandaatti gulantaa Bulchiinsaa lamaa ykn lamaa ol walitti butuudhaan ykn gulantaa Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa hundaatti damee qabaachuu ni danda`u. Obbo Eebbaa Garbaa Abdiisaa…. Hojiwwan bo’oo qulqullesuu fi suphuu bu’uuraalee misooma jallisii haala fi sagantaa waldichaan raawwachuu qaba. Amajjii 8/ 2012 (TOI) Yaa’iin abbootii seeraa Naannoo Oromiyaa 2ffaan Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamaa jira. Kanaanis ijaarsa pirojeektiiwwan bishaan dhugaatiif. Ummanni Oromoo gaafa ani Oromiyaa turee (2001-2005), %89 baadiyyaa keessatti bittinnaayee jiraataa. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. Mata Duree Gabaabaa. manneen murtii Oromiyaa keessatti diriirsuun bu’uura seerummaa maalii akka qabuu fi rakkoowwan qabatamoo dhibamuu sirnichaarraa maddan maalfaa akka ta’an ibsa. php on line 143 Deprecated: Function create_function() is deprecated in. 25n dabaluu isaa kan agarsiisu dha. Biiroo Indusitrii fi Misooma Magaalaa 4. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. Labsii Lafa Magaalaa ‘Liiziin’ Qabachuu Lakkoofsa 721/2004 waggaa ja’aan dura fooyyeffame kana akka yeroo isa duraa hunda sochiiwwan dinagdee biyyattii saffisaan waan guddateef akkasumas ‘dambiiwwanii’ fi qajeelfamoonni labsicha waliin ba’an rakkoo kan qaban waan ta’aniif fooyyessuun barbaachiseera. Biiroo Induustriifi Misooma Magaalaa Oromiyaa Godinaa irraa kan fudhateefi bara hojii 2009f kan haaromfate tauu qaba. Itti aanaa preezdaantii fi hogganaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Silashii Geetaahuun mootummaan fayyadamummaa ummataa mirkaneessu fi ummata tajaajiluuf kan hawaasa bira qaqqabu siiviil sarvaantidhaan waan ta’eef, siiviil sarvaantii ilaalcha tajaajilummaa, dandeettii gahuumsa qabuu. Mata Duree Gabaabaa. ) Keewwata 3: Baiatni Baasii Ta'ee akka Kafalamu Aiaiuu Dhimmi kan ilaalu hoggantoota manneen hojii Mootuummaa Naannoo Oromiyaa hojii fi tajaajila manneen hojii isaaniif labsii kanaan heyyamameef gaaffii kaffallii yommuu dhiyeessan Oogganaan Biiroo Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa akka kaffalu. 262/94 qaamolee raawwachiiftu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Note Issued by: Bureau of Finance and Economic Development, Regional State of Oromiya. Täydennä osaamistasi! Näihin täydennyskoulutuksiin voit hakea nyt. Daangaa Mirga Abbeentaa Hanga danda'ametti, danda'ametti, mirgi abbeentaa meeshaalee kitaaba kana keessatti dhimma itti ba'amanii ba' amanii heeruu yaallee jirra. Mana Murtii Waliigalaa 5. Dhimmi kan ilaalu hoggantoota manneen hojii Mootuummaa Naannoo Oromiyaa uura Labsii Baajaata Lak 127/1999 Keew. 45) akka ta'u tilmaameera. Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa English Afaan Oromoo አማርኛ Baga Nagaan Dhuftan. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. aad-danuu australia tokkooma, jabeenya, milkahinsi. qajeelfama qophii fi madaallii raawwii karoora hojii hojjattota mootummaa bu'aa irratti xiyyeeffate fi 5. · Iskeelii mindaa, durgoo adda addaa fi kaffaltiiwwan hojjattota mootummaa kan biroo akkaataa hayyamameen raawwatamuu isaa to'achuu, Qorannoo fooyya'insa iskeelii mindaa jijj. BMNO Obbo Umar Useen yaa'ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin "Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta'in sadarkaa dinagdeen irra ga'uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha" dubbataniiru. Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. Magaaloonni naanno Oromiyaa, keessattu Finfinnerra gara bahaatti kan argaman kan ijaaraman Ummata Oromootiin akka hintaanee namani hundii nibeekaa. "Biiroo"jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. 3 (Baadiyyaa 30. Daballii miindaa barsiisotaa bara 2012. Proclamation No. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Dhaabbanni tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Jimma manneen hojii mootummaa Kaayyoo fi Karoora Misooma Mootummaa raawwachiisan keessaa isa tokkoodha. 163/2003 labsameen Biiroon Industirii fi Misooma Magaalaa Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti kan hoogganamu ta'ee hojjii irra tureen aangoo fi itti gaafatamummaa 37 ture Labsii 170/2004 irra deebi'amee fooyya'ee baheen aangoon mana hojichaa gara 40tti akka ol guddatu ta'ee jira. Biiroo Qonnaa 3. 721/2004tiin jijjiirraa maqaa waan raawwannuuf qaamni mormu yoo jiraate guyyaa beeksifni. Welcome! Log into your account. 2(3) irratti tumameera. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. OBN (Oromia Broadcasting Network) Voice of The People. Girmaa Amantee kallattiin ka'aniiruu. Qajeelfamoonni, keessattuu warreen dantaa uummataa fi mootummaan kallattiin hidhata qaban (fakkeenyaaf, qajeelfamootni bulchiinsa lafa magaalaa fi baadiyyaa, investimentii, taaksii fi gibira, faayinaansii mootummaa fi dhaabbilee misooma mootummaa) sadarkaa wixineetti Caffeef dhiyaachuun akkaataa aangoo bakka bu'insaan ba'uun isaanii akka to'atamuuf kan dirqisiisuu ta'uu qaba. Oromiya Urban Development and Housing Bureau, Addis Abeba. Student Login. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. Saayinsii Saayinsii. 251 Me gusta · 340 personas están hablando de esto. save Save Kallacha Oromiyaa Lakk. Human Rights Watch issued it's 2015 Report on Ethiopia in three languages,. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har'a Caffeedhan ragga'e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. 721/2004tiin jijjiirraa maqaa waan raawwannuuf qaamni mormu yoo jiraate guyyaa beeksifni. "Garee Hordoffii Naamusaa ykn Ofisara Naamusaa" jechuun manneen hojii mootummaa ykñ dhaabbilee misooma mootummaa keessatti hojii hordoffii fi dagaagina naamusaa kan. Welcome! Log into your account. Dhimmi kan ilaalu hoggantoota manneen hojii Mootuummaa Naannoo Oromiyaa ilaalchisee bu'uura Labsii Baajaata Lak 127/1999 Keew. Milkeessaa Miidhagaa Gammachuu…. “Dhiyoo tanallee nama Boranaa fi Hargee dhufeen wal agarree waan gargaarsaa irratti dubbanne. "Koree Jijjiiraafi Ramaddii" jechuun koree Aanaa, Magaalaa, Godinaafi Naannoo Oromiyaa keessatti jijjiiraa fi ramaddi raawwachuuf qajeelfamaan kennameef jechuudha Ogeessa misooma Barsiisootafi Hoggansa Manneen Barnootaa nama lama. Hogganaa Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneenii Oromiyaa 10. Biiroo Barnootaa Oromiyaa Caamsaa, Bara 2010 6. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu waan taateef Faayidaan-Addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu ni eeggama jedha. 94/1997 kwt. Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa Oromiyaa, Arroound Sarbet Oromia Bereaus. "Biiroo"jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. Biiroo Qonnaa 3. 2) ´1DDQQRRµ jechuun Naannoo O romiyaa ti. your password. Dhimmi kan ilaalu hoggantoota manneen hojii Mootuummaa Naannoo Oromiyaa uura Labsii Baajaata Lak 127/1999 Keew. Proclamation No. “Ejinna“ jechuun safartuu sadarkaa ciisa yookiin hirkata lafaa agarsiisu jechuudha. Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr Lammaa. Biiroo Indusitrii fi Misooma Magaalaa 4. 11,2012): Caffeen Oromiyaa, Wixinee Labsii Zoonii Diinagdee Addaa Gadaa Hundeessuuf Bahe irratti mari’achuun raggaasee jira. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. 45) akka ta'u tilmaameera. 2(3) irratti tumameera. 3) ´%LLURRµ jechuun Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaati. Kutaa Tokko 'finnaalee Waliigalaa 1. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Biiroo Induustriifi Misooma Magaalaa tae pirojekticha ijaaree 70% oli deemuu isaaf misooma magaalaa fi manneenii ykn waajjira Oromiya Bara 25 Lakk. Hiika Akkaat aan jechichaa hiika biroo NDQNHQQLVLLVXXI\RRWD·HPDOHH ' ambii kana keessatti: 1) ´0RRWXPPDD µ jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. Kun Fuula Sab-qunnamtii miidiyaa hawwaasaa Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa Oromiyaati!. The Official Facebook page of The Regional Government of Oromia, Bureau of Finance and Economic. Moodeelli dambii irra deebi'ee fooyya'ee dhiyaatee kun ka'umsa dambii galii manneen qopheessa akka ta'uu, magaaloonnii akkata qabatama isaanittii irratti mari'achuun mana maree magaalaa isaanitiin mirkaneeffatan gara hojitti akka galan Hogganaan Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneen Oromiyaa Dr. Uummanni Oromoo tokkummaa fi birmadummaa daangaa Oromiyaa eeguu fi eegsisuuf hirmaannaa kallattii gochuu qaba. Hojii mootumman imaammata fi tarsimoo baasee hojirra oolcha jiru. Caasa Biiroo Daldalaa Oromiyaa. Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/wwwroot/dm. Täydennä osaamistasi! Näihin täydennyskoulutuksiin voit hakea nyt. CAFFEE – (Gur. Kanarra ka'uunis gaafii fi yaada adda addaa hirmattorra kaeef bakka bu'ootnii hoggansa manneen hojii naannoo ibsaa fi deebii itti latanii jiruu. Media/News Company. Kutaa Tokko 'finnaalee Waliigalaa 1. Kaayyoon yaa'ii kanaa bu'aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaggamuun kallattii kaa'uuf akka ta'e pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. - Friday, 21 February 2020 CAFFEE – (Gur. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama. Qabeenya Namaa darbii 4 ffaa lakk. ila Hawaasummaa Biiroo Barnootaa. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. 181 /2008 µ jedhamee waamamuu QLGDQGD·D 2. Oromia Construction Bureau Official Website Hundeefamaa Biiroo Konistiraakshinii Oromiyaa. save Save Kallacha Oromiyaa Lakk. ykn hojiiwwan misooma dinagdee fi daldalaa biroo waliin wal-qabatan irratti bobba'an jechuudha. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. CAFFEE – (Gur. 4,700 likes · 20 talking about this. (433/97 Kan Fooyyae), Negarit Gezeta fi Labsii KNFMN Oromiyaa hundeessuuf bahe Lakk. Warra viidiyoo ilaaluu hin dandeenyeef barruun isiniif qopheessinee jirra. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa. Girmaa Amantee kallattiin ka'aniiruu. Magaaloonni naanno Oromiyaa, keessattu Finfinnerra gara bahaatti kan argaman kan ijaaraman Ummata Oromootiin akka hintaanee namani hundii nibeekaa. 55, Finfinnee, Finfinnee, Adoolessa 12, 19996( July 19, 2004). - Friday, 21 February 2020 CAFFEE – (Gur. Manneen Hojii Mootummaa Biiroo Bishaan, Albuuda fi Inarjii Oromiyaa jalatti hundaa'an keessaa isa tokko dha. Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa Omisha Ventilatarii Oksijinii Jalqabuuf Haalduree Mara Xumuruusaa Beeksise. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Saayinsii Saayinsii. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. 3 (Baadiyyaa 30. ===== Raawwii hojii bara kaa keessatti jijjiramni gaariin kan itti galma'e keessayyu gama bu'uuraalee misooman, lafa sababa inveestimantiin qabame osoo hin misoomin ture deebsisu, hirmaana uummataa, galii idilee fi mana qopheessa sassaabun fi kkf irratti bu. Hiika Akkaat aan jechichaa hiika biroo NDQNHQQLVLLVXXI\RRWD·HPDOHH ' ambii kana keessatti: 1) ´0RRWXPPDD µ jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Biiroo Barnootaa Oromiyaa Caamsaa, Bara 2010 6. "Humnnoota siyaasaa kasaaraniin imalli haaromsa keenyaa hin fashalaa'u!" Mootummaan Naannoo Oromiyaafi ummatni naannoo keenyaa waggoottan digdamman darbanitti carraawwan misoomaafi guddinaa argatanitti gahumsaan fayyadamuudhaan jijiirama ajaa'ibaa galmeessisuu danda'aniiru. Hogganaa Biiroo Bulchiinsaa fi Ittifayyadama Lafaa Oromiyaa 11. Nama mirga itti fayyadamaa qabuuf waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa lafa baadiyaa ni kenna, waraqaa ragaa seeraan ala kename ni sirreessa ni haqa. Labsii lakk. Join Facebook to connect with Opdo Tplf and others you may know. Gahee hojii fi ittigaafattammummaa Biiroo Lafa Badiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa. "Magaalaa" jechuun magaalaa bulchiinsa ofli ykn/fi taiaajila mana qopheessaa qabudha. Bulchinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Statistical abstract Barruulee istaatistiksii Note Dates given in Ethiopian and Gregorian calendars. Caamsaa 30/2011 Magaalaa Jimmaa #Oromiyaa/#Jimmaan Ijaarsa Seeran Alaa Irraa Waliin Haa Baraarruu! ኦሮምያ/ጅማን ከህገ ወጥ ግንባታ እንታደግ! Magaalaa Jimmaatti ijaarsa seeraa alaa irratti mariin kutaale Hawaasa Hirmaachiise Qoodaa fudhattootaa fi Dhimmamtoota waliin adeemsifama jira. 139/2008, Page 2 INDUUSTIRIIFI MISOOMA MAGAALAA BIIROO DALDALA, INDUSTRIIFI GEEJJIBAA. Warra viidiyoo ilaaluu hin dandeenyeef barruun isiniif qopheessinee jirra. 721/2004tiin jijjiirraa maqaa waan raawwannuuf qaamni mormu yoo jiraate guyyaa beeksifni. Ayyaanni kun "Paabliik sarviisii naamusa isaatiin galateeffame haaromsa keenyaaf" mata-duree jedhuun kabajame. Manneen Barnootaa Afaan Oromoo Magaalaa Finfinnee barnootaaf qophaa'an [DhRTVO 12 11 2009]Barnoonni hundee guddinaa, ce'umsa dinagdeefi hawaasummaa yommuu ta'u, afaan barnootaa dhimmoota milkaa'ina barachuu barattootaa murteessan keessaa isa ijoodha. sumas walitti hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. 2(3) irratti tumameera. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu waan taateef Faayidaan-Addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu ni eeggama jedha. Mata Duree Gabaabaa Qajeelfamni kun Qajeelfama Bulchiinsa Baajataa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk FA-4/2004 jedhamee waamamuu ni dandaa. “Biiroo”jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. Lammiilee keenya Naannoo Somaalee Itiyoophiyaarraa buqqa'an bakka qubannaa yeroorraa gara iddoo dhaabbiitti qubachiisuu,Rakkoo hoji dhabdummaa. 2- Dorgomaan galmaaaa taaksi dabalataa (VAT) tauufi ragaa isaa dhiyeeffachuufi gibira bara darbee kaffalee qulqullaauu isaaf ragaa dhiyeeffachuu kan dandau tauu qaba. Magaalaa Neqemteetti Manneen barnoota sadarkaa 2ffaa fi Qopha'inaa, koolleejjii technikaa fi Ogummaa , Koolleejjii barsiisota Neqemtee, dabalatee Caamsaa 27/2015 barattootni Oromoo barnoota dhaabuun FDG dhoosuuf wayita jiranitti hoomaan Waraanaa Magaalaa Neqemtee irra qubsiifamee jiruu irra garagaluun magaalitti raafama guddaa keessa buusee jira, Barattootni Oromoos barnoota dhaabuun gar. Gahee hojii fi ittigaafattammummaa Biiroo Lafa Badiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa. Moojuulii Leenjii Hojii Irraa. Biiroo Induustriifi Misooma Magaalaa tae pirojekticha ijaaree 70% oli deemuu isaaf misooma magaalaa fi manneenii ykn waajjira Oromiya Bara 25 Lakk. Yaa'ii Ariifachiisaa 2 ffaa Waggaa 2 ffaa Bara Hojii 5 ffaa Onkoloolessa 13/2009 Magaalaa Adaamaa Galma Caffeetti taa'e kanarratti Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Muudama Miseensota Kaabinee 13 haaraafi 4 ammoo Miseensota Mana Mare Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa durii keessaa bakka jijjiiruun muudamaaf dhiyeessun Caffeen mirkaneessisanii jiru. Guyyaa WBO bara 1992 Magaalaa Mandii, Oromiyaa tti qophaa'e. 71/95 Yakkoota malaammaltummaa hanga maallaqa heddduuti lakkaamu Manneen Hojii Mootummaa fi dhaabbilee misooma Mootummaa faayidaa tarsiimoowaa olaanaa qaban keessati. 46/2001 (Fooyya'iinsa Labsii Lak. Mana Murtii Waliigalaa 5. Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera. Oromiya Urban Development and Housing Bureau, Addis Abeba. Haala waliigalaa Biiroo Mallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa. 2) ´1DDQQRRµ jechuun Naannoo O romiyaa ti. Welcome! Log into your account. manneen murtii Oromiyaa keessatti diriirsuun bu’uura seerummaa maalii akka qabuu fi rakkoowwan qabatamoo dhibamuu sirnichaarraa maddan maalfaa akka ta’an ibsa. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. BMNO Obbo Umar Useen yaa'ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin "Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta'in sadarkaa dinagdeen irra ga'uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha" dubbataniiru. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta’e malee, Labsii kana keessatti: 1) “Abbaa Alangaa” jechuun nama Biiroo Haqaa Oromiyaatiin yookiin manneen hojii mootummaa birootiin. Mudde, 2003 Jimmaa. save Save Kallacha Oromiyaa Lakk. “Ejinna“ jechuun safartuu sadarkaa ciisa yookiin hirkata lafaa agarsiisu jechuudha. caffee oromiyaa,Caffee,CO. 251 Me gusta · 340 personas están hablando de esto. Biiroo Induustriifi Misooma Magaalaa Oromiyaa Godinaa irraa kan fudhateefi bara hojii 2009f kan haaromfate tauu qaba. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 132/2003 fi. “Biiroo”jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. Moojuulii Leenjii Hojii Irraa. sumas walitti hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. Manneen hojii mootummaa fi dhaabilee misooma mootummaa sadarkaa 1ffaa irratti ramadamanii fi caasefamamni qondaala naamusaa isaanii sadarkaaGareetiin Gurmaa’uu qabu. 3) ´%LLURRµ jechuun Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaati. Manni hojii har'a Biiroo Maallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa jedhamee waamamu kun bara 1987 labsii lakk. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Akkaataa labsii keewwata 18 keewwata xiqqaa 7 jalatti tumameen: lafa gar-malee hubame yeroo murtaa'eef tuttuqaa namaa fi beeyiladaa irraa akka eeggamu taasisuudhaan Waajjirri Bulchiinsa Gandaa fi Waajjiri Qonnaa waliin ta'uun qoratamee fooyya'uun isaa yoo mirkanaa'e namoota abbaa qabiyyee lafaa ta'an marga haamanii yookiin misooma kannisaa gaggeessuu fi kan kana fakkaataniif akka. your password. 46/2001 (Fooyya'iinsa Labsii Lak. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network]. "Biiroo"jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. “Biiroo”jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. Manneen hojii mootummaa fi dhaabilee misooma mootummaa sadarkaa 1ffaa irratti ramadamanii fi caasefamamni qondaala naamusaa isaanii sadarkaaGareetiin Gurmaa’uu qabu. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of ykn addan hirame jechuun, oromummaan dadhabe, qabsoon oromoo biyyoo nyaate jechuudha. waldaan barsiisota oromiyaa eerga hundaa'ee waggoottan 27. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. 454K likes. Kutaa Tokko 'finnaalee Waliigalaa 1. 71/95 Yakkoota malaammaltummaa hanga maallaqa heddduuti lakkaamu Manneen Hojii Mootummaa fi dhaabbilee misooma Mootummaa faayidaa tarsiimoowaa olaanaa qaban keessati. Leenjii fi Misoomni Humna Namaa manneen hojii Naannichaa keessatti haala sirna qabeessa (Systematic) ta’een akka raawwatamu fi bu’aaleen sagantaalee leenjii irraa eegaman akka dhugooman gochuudhaaf akka gargaaru Biiroo Sivil Sarvisii fi Bulchiinsa Garii Oromiyaa akkaataa Labsii lakk. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama. [OBN 28 01 2011] :- Caffeen labsii gurmaa'insa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebin gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Biiroo Maallaqaa fi Misooma Magaalaa 6. Itti aanaa preezdaantii fi hogganaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Silashii Geetaahuun mootummaan fayyadamummaa ummataa mirkaneessu fi ummata tajaajiluuf kan hawaasa bira qaqqabu siiviil sarvaantidhaan waan ta’eef, siiviil sarvaantii ilaalcha tajaajilummaa, dandeettii gahuumsa qabuu. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama. Waggoota kurnan lamaan darbanitti hirmaannaafi fayyadamummaa uummataa gama misooma fi bulchiinsa gaarii fooyyessuutiin biyyi keenya biyyoota galii giddugaleessaa qaban cinaa hiriirsuuf tumsa taasifamaa ture keessatti dameen konistiraakshinii qooda olaanaa gumaachee jira. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. MAGALATA OROMIYAA MEGELETA OROMIA Labsii Magaalota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiid-haan Hundeessuuf Bahe, Lak. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. O wajji godhe Guutuu Viidiyoo isaa akkanatti Qindeessinee isiniif dhiheessinee jira. Dhimmi kan ilaalu hoggantoota manneen hojii Mootuummaa Naannoo Oromiyaa uura Labsii Baajaata Lak 127/1999 Keew. Biiroon Misoomaa Qabeenya Bishaaaniifi Inarjii Oromiyaa rakkoo hanqina waliin gahiinsa bishaan dhugaatii furuuf hojjetaa jira. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Rakkoon Siyaasaa Ummata Oromoo, gara tokkoon yoo ilaalamu, rakkoo magaalaa fi baadiyaa tayee argamaa. 45) akka ta'u tilmaameera. "Magaalaa" jechuun magaalaa bulchiinsa ofli ykn/fi taiaajila mana qopheessaa qabudha. Itti aanaa preezdaantii fi hogganaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa obbo Silashii Geetaahuun mootummaan fayyadamummaa ummataa mirkaneessu fi ummata tajaajiluuf kan hawaasa bira qaqqabu siiviil sarvaantidhaan waan ta’eef, siiviil sarvaantii ilaalcha tajaajilummaa, dandeettii gahuumsa qabuu. 3- Sanadni caalbaasii kan gurguramu Waajjira Abbaa Taayiitaa. Täydennä osaamistasi! Näihin täydennyskoulutuksiin voit hakea nyt. Join Facebook to connect with Opdo Tplf and others you may know. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Akkaataa aangoo fi gahee hojii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naanichaa fooyyessuuf labsii Lakk. Ayyaanni kun "Paabliik sarviisii naamusa isaatiin galateeffame haaromsa keenyaaf" mata-duree jedhuun kabajame. Bulchinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Statistical abstract Barruulee istaatistiksii Note Dates given in Ethiopian and Gregorian calendars. 4 fi 7n kan raawwatamu MISOOMA MAGAALAA BIIROO. “Dhiyoo tanallee nama Boranaa fi Hargee dhufeen wal agarree waan gargaarsaa irratti dubbanne. Kaayyoon Koo Inni Guddaan Oddeeffannoo kennuufi Wantoota Barnootaaf Ta'aan Maaxansuudha. Hojiwwan bo’oo qulqullesuu fi suphuu bu’uuraalee misooma jallisii haala fi sagantaa waldichaan raawwachuu qaba. Kaayyoon yaa'ii kanaa bu'aa riifoormii manneen murtii labsii 216/ 201 gamaggamuun kallattii kaa'uuf akka ta'e pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaa haasawa baniinsaa taasisaniin ibsaniiru. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Qabeenya Namaa darbii 4 ffaa lakk. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu waan taateef Faayidaan-Addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu ni eeggama jedha. “Biiroo”jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta’e malee, Labsii kana keessatti: 1) “Abbaa Alangaa” jechuun nama Biiroo Haqaa Oromiyaatiin yookiin manneen hojii mootummaa birootiin. qajeelfam uffataa fi meeshaalee hojii akkasumas tumaalee adda addaa qopheessee dhiyeessaeera. 068 Mal · 1 Personen sprechen darüber · 101 waren hier. 11 For Later. 129 curtidas · 267 falando sobre isso. Kabajamoon I/A/Pir. Biiroo Siviil Sarvisii fi Bulchiinsa Gaarii 2. Kutaa Tokko 'finnaalee Waliigalaa 1. Kanas akka barumsaaf Dhaloota Qubee kiyyatti toluufan magaalmataa godina sanii irraa, karaa konkolaataa isaa hedduu guddaa tahe qabachuun kanneen karaa san irratti argaman hunda tarreessa. Qaama Madaallii Hojjetaa Gaggeessu B)Madaallii Manneen Hojii Hordofee Gaggeefamu Gareen madaallii, sadarkeessuu fi beekkamtii namoota sadii (3) hanga shanii (5) of keessaa qabu akkaataa ulaagaa taa’een manneen hojii sadarkaa Godina, Magaalaa fi Aanaa irratti filatame, madaallii hojjettootaa fi supparvaayizaroota manneen hojii sadarkaa Godina. ila Hawaasummaa Biiroo Barnootaa Biiroo Eegumsa Fayyaa. Warra viidiyoo ilaaluu hin dandeenyeef barruun isiniif qopheessinee jirra. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Ayyaanni kun "Paabliik sarviisii naamusa isaatiin galateeffame haaromsa keenyaaf" mata-duree jedhuun kabajame. Worqii inni achii saama jiru kana higa dargiin jigee nami lafa san fudhate Allaamuddiin; waan nama dhibaa, kanuma isinuu beettanu, dubbii akka saamicha ta'e akka inni itti agarsiisu, "adoo nami natti dammaqee harkatti na hin qanne saamadha. Finfinnetti manneen barnoota Afaan Oromoo ijaaruun eegalame Bulchinsa Magaalaa Finfinneetti manneen barnoota Afaan Oromootiin barsiisan. caasaa haaraa bara 2012, Jan 31, 2019 · OBN Amajjii 23, 2011 - Ramaddiin hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa muuxannoo fi barnoota qofaan otoo hin taane gahumsaa fi naamusa hojjetaarratti kan hu. 4 fi 7n kan raawwatamu MISOOMA MAGAALAA BIIROO.