Madda Walaabuu, Invastimantii Oromiyaa, Dhaabbata Bosonaa fi Bineensoota Bosona Oromiyaa, akkasumas miseensa manaajimantii dubartootaa Mana Maree Bakka Bu`oota Uummataa, fi Dura Teessuu Waldaa Dubartoota Oromiyaa ta`aniis hojjataniiru. Waajjira Galii, Abbaa Seeraa, fi Pireezidaantii Mana Murtii Aanaa ta'uun kan tajaajilee fi yeroo ammaa ILOQHQSO'tti Qorataa Seeraa; Teessoon Imeelii: [email protected] Oromoota wayyaba, biyyaa Oromiyaa fi ummata Oromoof: gaddan , hinaafan fi rakkoo hamaan ummatni Oromoo keessa jiru irriba dhorku biratti, hara'aan tana, bu'ura siyaasaa guddaa ta'anii kanneen argaman keessaa tokko waa'ee 'Master Plan' mootummaan Impaayera Ixoophiyaa hojii irra oolchuufi deemuu ti. 53% Baale busaan qabammu yoo danda'ani, tokkollen immo. I Guraandhala 9 bara 2012 taa'amaa ture har'a sa'a booda xumuramuun ibsa kennaniiru. Oduu Maddi:-Caffee Oromiyaa Gurraandhala 14/2009/17 Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii walakkaa waggaa (ji'oota jahaa) manneen hojii sagalii (9) qoratee duubdeebii kennee jira. Aangoo fi Hojii Waajjira Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Artisti Usmaayyoon jiruu fi jireenyaan ennaa ummata isaa wajjin lafa irra ture gara laafinaa fi mararoo guddaa uumama Waaqni uume hundaaf qabaachuun beekama. Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa 17. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Oromia Justice Sector Professionals Training and Legal Research Institute Leenjifamtoota LHD Marsaa 14ffaa hundaaf Dursa hordoftoota amantaa kiristinaa taataniif baga ayyaana faasikaa geessan jechaa, asiin dura hanga gaafa 12/08/2012tti bakkuma jirtan akka turtan isin beeksisuun keenya ni yaadatama. ‘’obbo Abbaa Duulaadhaa ‘akkaata humnoonni tika federaalaa walitti bu’insa baha Oromiyaatti dhalate, kan lammiilee Oromoo kuma 150 ol qehee fii qabeenya isaanii. Haala kanaan kan muddame EPRDF(TPLF) Murtii siyaasaa. Fooramiin Qulqulluu Sinodosii A. Gama biroon ammoo bulchiisuma kana keessatti itti gaafatamaa kutaa abbaa taayitaa daandii Soorama, ta’anii baroota dheeraaf hojjataa akka turan galmeen seenaa isaani irraa argame dabalee ni mirkaneeessa. 37,941 likes · 5,508 talking about this. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa 22. 5 lafa fi horii 0. Nageenyi jaallummaa haa dursu. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Facebook gives people the power to. Abbaa Alangaa Federaalaa: “Ajaja mana murtii malee namoonni ajjeefaman jiru” November 12, 2018 Abbaan Alangaa Federaalaa dhimma hooggantoota olaanoo mootummaa sarbama mirga namoomaa fi malaammaltummaan shakkamanii tibbana qabaman fi qabamaa jiran irratti gaazexeessitootaaf ibsa kennee jira. waliigalaatti mana murtiitti dhiyaatan ta‘uu qabu. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. December 24, 2017 / Oromoo fi Oromiyaa / Leave a comment Afa yaa'iin bakka bu'oota uummataa wayyaanee kan turan Abbaa Duulaa gammadaa ji'a Fulbaanaa bara 2017 keessa xalayaa hojii gadi dhiisuu koree giddugalaa EPRF'f dhiyeessee turuun isaa sabaa himaalee gara garaan himamee jira. Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaala Sabbataa/የሰባታ ከተማ ዓቃቤ ሕግ መ/ቤት Organisme gouvernemental Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaalaa Sandaafaa Bakkee. Avirejjiin abbaa manaa baadiyyaa tokko hektaara lafa 0. Artisti Usmaayyoon jiruu fi jireenyaan ennaa ummata isaa wajjin lafa irra ture gara laafinaa fi mararoo guddaa uumama Waaqni uume hundaaf qabaachuun beekama. 2019-09-16. Gama biroon Qajeelfamni Naamusaa Itti Gaafatamtoota Hojii fi Hojjettoota Biiroo Haqaa Oromiyaa Lakk. Obbo Kaasaahun GoofeeHoogganaa A/T/Galiiwwan Oromiyaa 9. Sadarkaa Mana Murtii ol'aanaatti galiin kennaa tajaajila abbaa seerummaa tiin argamee qar. Amajjii 21, 2016. Oromia Construction Bureau Official Website Hawii fi gaaffii yeroo dheeraa jiratootaa magaalaatti kan ta'e ijaarsi daandii ispaaliti magaala danbidolo 12km guraandhalaa 24 bara 2006 Abbaa Taayitaa Daandiiwwaan Oromiyaa fi dhaabbata kontiraakteera Crosland Construction Plc jedhamaan gidduttii waligaalteen godhame hojii ijaarsa isa jalqabe. Bara Bara 24 23 Lakk. Hojii mara hojjeta. Mana barumsaa kana keessatti wal irraa habaranu! Hayyoonni akkana jedhaniitu garaa nama qabbaneessu!!! ----- ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa'eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo'uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane. Karoora qindaa’aa misooma waliinii bulchiinsa magaalaa Finfinneefi magaalota Oromiyaa naannawaa Finfinnee ilaalchisee bulchiinsi magaalaa Finfinnee ejjennoo bulchiinsa mootummaa nannoo Oromiyaan qaburraa adda kan hin taaneefi waajjirri pirojektichaas hojii isaa kan dhaabe ta’uu isaa ibsaa, waajjiricha bakka bu’uudhaan beeksisa hojiifi ibsa adda addaa qaamni kennu yoo jiraate bulchiinsi. Taaddasaa Qana’aafi Kantiibaa Magaalaa Amboo Obbo Tarrafaa Badhaadhaati. 66%iin ijolee mana barumsaa sadarka tokkoffaf galmooftee barattu yoo tatu, 21% immo mana barumsa sadarka lammaffatti baratti. Grazie a Facebook puoi mantenere i contatti col mondo e avere. et)Yaa'iin kunis, Mootummaan Naannoo Oromiyaa haa Yaa'ii Ariifachiisaa 2ffaa Waggaa 2ffaa Bara Hojii caffee 5ffaa gaafa guyyaa 12-13 gaggeeffameen muudama haaraa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa dabalatee muudamoota adda addaa mirkaneesse. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. jiru jajjabeessuuf yemo secrota bæm fi bilisu. Talaaliin kunis taalallii seelii hin qabne/du'aa (cell free vacine) akka kan Pasteur ( seelii kan qabuu fi jiraa kan ta'e/live cell vacine) mit. Kunis kan haaraa mana maree dhuunfatan dimokraatota Raashiyaan filannoo prezidaantummaa gidduu seenuu ishee ilaalchisee qorannaa geggeessamu ilaalchisee falmii uumuu mala. naannoo Oromiyaa bara 2010 (Yaaii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 5ffaaf dhiyaatee kan raggae) (kan darberraa kan itti fufe) 105. Obbo Daani'eel AsaffaaHoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa 10. “Mana Hojii Naannoo” jechuun Biiroolee, Waajjiraalee, Abbaa Taayitaa, Komishiniiwwan,. Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaala Sabbataa/የሰባታ ከተማ ዓቃቤ ሕግ መ/ቤት Organisme gouvernemental Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaalaa Sandaafaa Bakkee. Gabaasaa: Adoolessa 18,2014 , Manni Murtii Waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun, mirgii wabii isaanii qarshii 1000′n akka eegamuuf muteessuullee Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaa fi qawweetti amanaa jiru, Murtii manni murtii waliigala Oromiyaa murtees hin fudhadhu jechuun ilmaan Oromoo akka hidhaa irra hin gadhiifamne humna. Dhaddacha yeroo darbee irratti Manni murtichaa du'aa fi haala du'a dargaggoo Ayyalaa Bayyanaa irratti, manni sirreessichaa ragaa qabatamaa akka dhiheessuuf ajaja dabarsee turuun isaa. Avirejjiin abba mana baadiyyaa tokko heektaara lafa tokko yoo qabatu, lakkoofsa horii immo 1. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 3,126. Organización gubernamental. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Gama birootiin ammo himatamtootnis mirgi isaanii sirnaan ala hin miidhamu waan ta'eef sirna haqaa keenya irratti hawaasni amantaa akka horatan ni taasisa. Gaaffiin ummata Oromoo, gaaffii abbaa biyyummaa, kan walabummaa Oromiyaa qofaan deebii argatu waan ta'eef, mootummaa fi hooggana farra qabsoo walabummaa. Mana Barumsaa Sadarkaa Lamaffaa Tamaamoo 17 6 2012 Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 - Duration: OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 1,466 views. 162/2003 Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromyaa Irra Deebiuun Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii gama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa karaa milkaaina qabuun hoijirra oolchuun ceumsa (transformation) kutaa dinagdee fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf qaama raawwachiiftuu Naannichaa irra. Waajjira Abbaa Alangaa 19. 24,2012-Mootummaan Naannoo Oromiyaa dhaabbilee daldalaa seeraan ala gatii dabalan irratti tarkaanfii fudhachuu eegale cimsee itti fufeera. Afficher la suite. Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Vaayirasii Koroonaa ittisuuf Waaqa kadhachuun barbachisaadha Mana lubummaa Oromiyaa - Duration: 3:05. Waajjira Galii, Abbaa Seeraa, fi Pireezidaantii Mana Murtii Aanaa ta'uun kan tajaajilee fi yeroo ammaa ILOQHQSO'tti Qorataa Seeraa; Teessoon Imeelii: [email protected] TIME, I Love Islam, Dr Zakir Naik, Dr. Aaadaan uummata Oromoo beekumsa uummata Oromoo baatee labata aanuuf dabarsa. com, Omar Suleiman, Qissaalee fi seenaalee barsiisoo tahan by maya usman, Laggasaa Waagii Meetta, Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Gololchaa, Mana Murtii Aanaa Aagaa Waayyuu, Mana Hojii Abbaa Alangaa. [Finfiinnee 29 05 2007]Biiroon Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Piroojektii karoora qindaa'aa itti fayadama lafaa Gujii-Baalee hojii isaa jalqabsiisuuf gaggeesitoota Godina Gujii sadarkaa godinaa fi aanaalee jiraaniif barbaachisummaa isaa irratti leenjii kennee jira. 8) irratti tarkaanfiin kan fudhatame wayita ta'u, lafti heek. Karoora qindaa’aa misooma waliinii bulchiinsa magaalaa Finfinneefi magaalota Oromiyaa naannawaa Finfinnee ilaalchisee bulchiinsi magaalaa Finfinnee ejjennoo bulchiinsa mootummaa nannoo Oromiyaan qaburraa adda kan hin taaneefi waajjirri pirojektichaas hojii isaa kan dhaabe ta’uu isaa ibsaa, waajjiricha bakka bu’uudhaan beeksisa hojiifi ibsa adda addaa qaamni kennu yoo jiraate bulchiinsi. ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. Artisti Usmaayyoon jiruu fi jireenyaan ennaa ummata isaa wajjin lafa irra ture gara laafinaa fi mararoo guddaa uumama Waaqni uume hundaaf qabaachuun beekama. ''obbo Abbaa Duulaadhaa 'akkaata humnoonni tika federaalaa walitti bu'insa baha Oromiyaatti dhalate, kan lammiilee Oromoo kuma 150 ol qehee fii qabeenya isaanii. "Biiroo"jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. 9 yoo qabaattu, mataan horii hanga 0. Amajjii 21, 2016. Ummanni waan haaraa dheebotes abdiidhaan fuuldurasaa ilaaluu eegale. Waajjira Pabliik Sarviisii Fi Misooma Qabeenya Namaa 18. Hojii kana bifa qindaa'een milkeessuuf tarsiimoo haaraan qophaa'uufi Abbaa Alangaa Federaalaa jalatti Daayireektooreetiin tokko hojii kana qofa hojjetu hundaa'ee hojii eegaluus dabalanii nutti. Waajjira Daandiiwwanii. Hawaasni jabinnaa fi laafinna manneen murtii kan madaalus ta’e manneen murtii irratti amantaa kan gatuu murtumma kanaanii. kanafu Nutis Bayee Galatomaa Jenaani. OBN Amajjii 18,2012-Manni Maree Bakka Bu’oota Uummataa Walga’ii Idilee 11ffaa booru ni taa’a. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 3,126. Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa 17. Oromiyaa Xinnoo Jiruu fi jireenya hawaasa Oromoo Minnisootaa keessaa, amma tokko Abbaa fi haatii isaanii biyyatti hojii daldalaa hojjachaa turan. 00 fi abbaan ciisicha afurii M 110 qarshii WD·D b) Mana magaalaaf (town house G+1) EDO·LQDODIDD M 2 irra kan qubatu qarshii. Form IT-213:2011: Claim for Empire State Child. Abbaan Alangaa Waliigalaa Fedeeralaa Aadde Adaanach Habeebee turtii TOI waliin taasisaniin. Baacaa Taayyee Kom. Jalqaba haati manaa Minilik, Xaayituun Burqaa Finfinnee ho'aa daawwachuudhaan achi cinatti mana jireenyaa maatii nugusaa ijaarratan. Seenaan akkanaa dachee Oromiyaa dhuunfatee jira. Jilli Afyaa’ii Caffee Oromiyaa aadde Loomii Badhootiin durfamu sirreeffamtoota seeraa Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa Oromiyaa Magaalaa Sabbataa jiran cinaatti argamuun piroojeektiiwwan hojjetamaa jiran daawwachuun sirreeffamtoota waliinis haala qabiinsa isaanii irratti mari’atanii jiru. M-Lakkoofsa Galmee Mana Murtii 10) L. Abbaa alangaa Naan- nichaa dhimma hojii isaatiin walqabatee fal- muu, Dhaabbata ykn kub- baaniyaa dhunfaa mana murtii bakka bu'uudhaaf kennameefii angoon dhimmoota dhaab- batichaa ykn kub- baaniyichaa ilaallatan kan falmu, itti gaafatamaan ykn abbaan akisiiyoonaa ykn bakka bu' aa kamiyyuu, Manneetti hojii ykn dhaabbilee misomaa mootuummaa dhimma. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Dubartiin tokko abbaa warraafi ilmaa ishee waliin waardiyyaa intala isanii sababa isheen maaskiin hin godhatiiniif suuqii eegaa jiru seenuu dhorke ajjeessuun himataman. Afficher la suite. Join Facebook to connect with Na'iim Shamsuu Abbaa Garoo and others you may know. Qabeenyaa Abbaa Taayitaa irratti of-eeggannoo gochuu dhabuun miidha geessisuu. Ibsicha barreeffamaan kan dhiyeessan Qulqulluu Abuna Maatiyaas yoo tahan. 3 Cimina Bu’aa raawwii Aanaalee adda baasuun gamaggama hojii kurmaana 2ffaa gaggeessanii jiraachuu. ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. Waan ta'eef, ummatni Oromoo caasaa. 1 1) "Hojii Gaggeessaa Magaalaa" jechuun raawwachilsaa tajaajiloota mana qopheessaa magaalichaa Jechuu dha. Abbaa fi haatii isaanii biyyatti hojii daldalaa hojjachaa turan. 053 Me gusta · 2 personas están hablando de esto. Hojjataa warshaalee, hojjataa yunivarsitii yookiin dhaabbilee misoomaa mootummaa naannoo Oromiyaa gurmaa'u ni dandaa'u. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Qorattoonni dhimma, aadaa, afoolaafi seenaarratti hojii keessan hojjetaa jirtaniifi warreen aadaa keessan leellistan hojii kanatti akka gammaddan abdiin qaba. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalch isee wixineen labsii qophaa'e ifoome. 162/2003n aangoo fi gahee hojii gibiraa fi taaksii maddoota galii heera mootummaan qoodamee naannichaaf kennameef irratti hundaaee Galii Mootummaa fi Mana qopheessaa murteessaa,. seera wollaaluun itti gaafatama jalaa naman baasu!. Ammanamummaafi kaka'insa kitaaba Quqlulluu dhugaa cimsuun isa xumuraa odoo hin taaanee isa jalqabaati. Abbaa Duulaa Gammadaa. 7, Qonnaa kuma 109. SUMMARY OF TPLF’S ETHIOPIAN FEDERALISM IN DEEDS IN THE DEFENSE SPHERE: Of the 64 top military commander posts, 49 are occupied by Tigreans, i. Abbaa ShaadaaQoonqoo yoo ta'ellee Ni sahiree de Jechumaa keetiyyuuHinfudhadhu dideMaaf na sodaachiftaa Fidii omaa ddee Qabadhuu qarshiidhaanDhabuu duubee dhugeeWaan qabeenyaa jirtuu Duguugee xarageeWaanuu feete jedhii Hindhiisuu haraqee Haadha ShaadaaHammaa yoomiitti Qoonqoodhaan rakkadheeRakkoo mana keessaaf Cittoodhaan gubadheeAmma kaa akka. Waajjira Pabliik Sarviisii Fi Misooma Qabeenya Namaa 18. kan hundaa’e ture. Nafxanyaa har'a qawwee fi golgaa. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia, Addis Ababa, Ethiopia. 4) “Qaama Mootummaa yookiin Mana Hojii” jechuun qaama mootummaa yookiin mana hojii Naannichaa aangoo seera burqisiisuu qabu jechuudha. Garuu, mootummaa Oromiyaa keessa Oromoon jiru parsantii 80 qofa. Obbo Bayyisaan Gutamaa walgala abbaa taaiytaa daandii Ithophiyaatti itti anaa hojii gaggeessaa ta’anii baroota dheeraaf hojjataa turaniiru. 3) "Mana Maree Bulchiinsaa" jechuun Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Dhaabilee mootumma dhimmi ilaaluu fi bulchiinsa naannoo (mana marii ganda kkf) wajjiin walitti dhufeenya hojiiitti fufiinsa qabu uumuu 5. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Murtiin du'aa dhiirota keenya irratti darbee jirus, ammaillee kanneen akka Jamaal Musxafaa, Ismaa'el Ahmad Muudaa, Araarsaa Abbaa Humnaa, Fissahaa Biraasaa fa'aa irraa hin kaane. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. 2) "Abbaa Taayitaa" jechuun Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa sadarkaa sadarkaan jiran jechuudha. Manni Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Mata duree Gurma'iinsa mana hojii AAWO, wixinee qajeelfamaa haala ramaddii Abbootii Alangaa naannoo Oromiyaa qophaa'e irratti fi yakkoota taaksii irratti raawwataan dabalatee Itti gaafatamtoota,Abbootii Adeemsaa,Qondaala naamusaa fi Abbootiin Alangaa Aanaalee hundi bakka argamanitti leenjii kennama. Kun aangoo Caffeeti. Talaaliin kunis taalallii seelii hin qabne/du'aa (cell free vacine) akka kan Pasteur ( seelii kan qabuu fi jiraa kan ta'e/live cell vacine) mit. Wixinee labsii Sivil Aaveeshinii dhiyaate irrattis mari’atee ni raggaasa jedhameera. Parsentiin 57% barattootta Jimmaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti yoo galmaa'anii argamani, parsentiin 12% immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti barachaa argamu. Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa 17. bbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa karoora hojii sassaabbii galii fi bulchiinsa gibiraa bara baajataa 2009 irratti hojjattoota waliin mari’ateera. Waajjira Abbaa Alangaa 19. Facebook Comments. 8 , Albuuda xiqqaatu ni hojjetama. Caasaan mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF qajeelfama abbaa irree hojii irra olchuuf manneen murtii Oromiyaa keessa diriiree jiru yakka uummata irratti rawwachaa, ragaa sobaa qaanii tokko malee ilmaan Oromoo hidhaa jiran irratti ba'aa jira. Terfa Negessa, Facebook पर है. Facebook gibt. Waajjira Poolisii 23. Gama biroon Qajeelfamni Naamusaa Itti Gaafatamtoota Hojii fi Hojjettoota Biiroo Haqaa Oromiyaa Lakk. C hàhß?: dhaabbata tmsooma mootummaa ta. M-Lakkoofsa Galmee Mana Murtii 10) L. Walga'iin kanaanis durataa'aan dhaabichaa filatamee Bitootessa 24 bara 2011 Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatiin ministira muummee ta'ee muudame. Adoolessa 28,2017/Godina Harargee bahaa Santa Qarsaatti Wayyaaneen Ummata Dirqamaan biqiltuu dhaabsisaa jiraachuu maddeen Keenya gabaasanii juru. Bakka haalli hojii ariifachiisaa ta'ee manni hojii baajatni irraa jijjiiramu guyyaa tokko keessatti mallatteessee hin deebisnetti sadarkaa naannootti itti-aanaa Ogganaa fi Abbaa Adeemsa Hojii Karoora fi Baajataa Biiroo/Raawwata inni bakka buusuu, fi sadarkaa aanaa fi Magaala irratti Abbaa Adeemsa hojii Karoora fi baajata Aanaa/Magaalaa ta'a. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. Oneesmoos maqaa biraa Abbaa Gammachiis jedhamuuniis ni yaamama. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har'a Caffeedhan ragga'e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. Biyya heeraafi seeraan bultuu keessatti olaantummaa seeraa kabajichiisuun dirqama mootummaafi ummataati! Bara 23 Lakk. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia, Addis Ababa, Ethiopia. Hogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Begii keessatti maanguddoo waggaa 60 kan ta’a Jamaal Adam waraana mootummaan ajjeefaman. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Marii seeraa. Abbaan Alangaa Walii Galaa FDRI baatiiwwan 6n darbanitti dhimmoota damee haqaa irratti hojii bal’aa hojjechuun isaa himameera. Oromia Construction Bureau Official Website Hawii fi gaaffii yeroo dheeraa jiratootaa magaalaatti kan ta'e ijaarsi daandii ispaaliti magaala danbidolo 12km guraandhalaa 24 bara 2006 Abbaa Taayitaa Daandiiwwaan Oromiyaa fi dhaabbata kontiraakteera Crosland Construction Plc jedhamaan gidduttii waligaalteen godhame hojii ijaarsa isa jalqabe. 10782 irratti himatamaan yakkaa reebichaan himatamme murtiin balleessumma eerga kenname abbaan alangaa yaada adabbii cimsu hin qabnu jedhe, himatamaan yaada adabbii salphisu abbaa maatii ta’u qofaa dhiyeeffate,adabbiin osoo hin salphaanne itti murta’ee. "Abbaa qabiyyee Lafaa" jechuun nama dhuunfaa yookiin garee, yookiin hawaasa yookiin qaama mootummaa yookiin dhaabbilee hawaasaa yookiin qaama seerummaa qabu kan biraa lafa baadiyaa irratti mirga itti fayyadamaa kan qabu jechuudha. Manni keenya akka hinraafamneef, dimdimoon mana keenyaa jajjabeeffamuu qaba. Yaa'ii Caffee Oromiyaa irratti labsiin ilaalame biraa kan labsii abbaa alangaa akka tahe Obbo Habtaamuun dubbachuun ,abbaan alangaa manneen hojii gargaraa keessa faffaca'anii hojjetaa turanis. 213-2011 Qaamolee Raawwachistuu. Avirejjiin abba mana baadiyyaa tokko heektaara lafa tokko yoo qabatu, lakkoofsa horii immo 1. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Faaksii: 0113710213. Itti Aanaan Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa obbo Taakkaee Inkoosaa haasawaa baniinsa waltajjii marii karooraa fi leenjii kana irratti taasisaniin bara hojii darbetti hojiiwwan mana hojii kanaan hojjetaman haalaan gaarii ta'uu himanii bara hojii haarawaa kanattis caalmaatti hojjechuun hojii Abbaa Alangumaa lafa qabsiisuun barbaachisaa ta'uu. Akkuma jalqabarratti ibsamaa ture, mootummaa fi paartiin biyya bulchu walitti baqee. Paartileen siyaasaa Oromoo haala yeroorratti waliin mari'atan by Anonymous_Gk8Emd. Caasaan mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF qajeelfama abbaa irree hojii irra olchuuf manneen murtii Oromiyaa keessa diriiree jiru yakka uummata irratti rawwachaa, ragaa sobaa qaanii tokko malee ilmaan Oromoo hidhaa jiran irratti ba'aa jira. Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa 17. Gabaabumatti gurmaawin, sirni kenniinsa murtii, barnootaa seeraa fi leenjii ogummaa mala. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. Mana Murtii Federaalaatti dhadachi kutaa Lidataa namoota 29 Ummata Oromoo bilisoomsuu fi naanicha federeeshinii biyyattii irra addaan kutuuf naannoolee Oromiyaa. Gama birootiin ammo himatamtootnis mirgi isaanii sirnaan ala hin miidhamu waan ta’eef sirna haqaa keenya irratti hawaasni amantaa akka horatan ni taasisa. Talaaliin kunis taalallii seelii hin qabne/du'aa (cell free vacine) akka kan Pasteur ( seelii kan qabuu fi jiraa kan ta'e/live cell vacine) mit. Af -yaa’iin mana maree bakka bu’oota ummataa, Kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, fedhii isaatiin aangoo gadi dhiisuun isaa gabaafaamaa jira. Dachii fi Daangaa Oromiyaa Ilaalchisee Labsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. Grazie a Facebook puoi mantenere i contatti col mondo e avere. ‘’obbo Abbaa Duulaadhaa ‘akkaata humnoonni tika federaalaa walitti bu’insa baha Oromiyaatti dhalate, kan lammiilee Oromoo kuma 150 ol qehee fii qabeenya isaanii. Waajjirri Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Heera Mootummaa Naannichaa fooyya’ee bahe labsii lakk. Murtii Caffee kana miseensonni Oromiyaa bakka bu’anii mana marii bakka bu’uutaafi federeeshinii keessa jiran sadarkaa federaalaa geessuun falmachuu danda’u. ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. Manni marichaa gabaasa raawwii hojii Abbaa Alangaa Walii Galaa FDRI bara baajataa 2012 kan baatii 6 dhaggeeffateera. Labsii Lakk. Kun aangoo Caffeeti. 9 yoo qabaattu, mataan horii hanga 0. Hawaasni jabinnaa fi laafinna manneen murtii kan madaalus ta’e manneen murtii irratti amantaa kan gatuu murtumma kanaanii. 5 % iin ummatta hojii qotee bulaa hin ta'iniin jiraata. Adooleessa 14, 2019 Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo Ganda Abbaa Jaarraa keessatti Nagaasaa Taaddasaa kan jedhamu waraanni Mootummaa EPRDF ajjeefame. Wixinee labsii "dantaa addaa" jedhamee bocame kana suphuun hin danda'amu. ===== Raawwii hojii bara kaa keessatti jijjiramni gaariin kan itti galma'e keessayyu gama bu'uuraalee misooman, lafa sababa inveestimantiin qabame osoo hin misoomin ture deebsisu, hirmaana uummataa, galii idilee fi mana qopheessa sassaabun fi kkf irratti bu. Ragaan sobaa jechaa fi ragaa sobaa barreeffamaa ta’uu ni danda’a. Waan gar-malee namatti miidhagu sii fiduuf carraaqa. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. Akkaata Heera Mootumma Naanichaa Fooyya’ee bahe, Laabsii Lakk. Organización gubernamental. Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Begii keessatti maanguddoo waggaa 60 kan ta’a Jamaal Adam waraana mootummaan ajjeefaman. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Ilmaan Oromoo galmee Malkaamuu Kinfuu jalatti shororkeessummaan shakkamuun hidhamanii jiran guyyaa hardhaa mana murtiitti dhihaatanii akka turan gabaafameera. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. Kominikeeshiniimootummaa Aanaaliiban. Kun immoo barattoota keenyaaf gufuu guddaa ta`uun baruumsa isaanii irratti dhibbaa cimaa ta`e fida. 3) "Mana Maree Bulchiinsaa" jechuun Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Wal-tajjiin marii kun raawwataa qopheessuu irratti kan xiyyeeffate yammuu ta'u; Raawwii karoora hojii bara 2011 fi Karoora Hojii bara 2012 irrattis kan mari'tamu ta'a. Hojii isaa sunis itti gaafatama abbaa seeraa fi qeeyee mootummaaf ammo seera gorsituu ta’ee akka dalaguuf ture. Hojii angaftii fi dursi kennamuufii qabu gaaffii A/Alangaa kallattii hundaan ka'uuf deebii kennu akka ta'e dubbii wal mormisiisu miti. Kunis guddina aadaa Oromoo keessaatti shoora mataasaa taphachaa akka jiru. Abbaa Falmoo Baareentuu is on Facebook. waliigalaatti mana murtiitti dhiyaatan ta‘uu qabu. Grazie a Facebook puoi mantenere i contatti col mondo e avere. Government Organization. Artisti Usmaayyoon jiruu fi jireenyaan ennaa ummata isaa wajjin lafa irra ture gara laafinaa fi mararoo guddaa uumama Waaqni uume hundaaf qabaachuun beekama. 66%iin ijolee mana barumsaa sadarka tokkoffaf galmooftee barattu yoo tatu, 21% immo mana barumsa sadarka lammaffatti baratti. 600fi Taakkalaa Uumaa akka dubbatanitti. Home Yaada Bilisaa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa ija riifoormiitiin eessaa garamitti? Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa ija riifoormiitiin eessaa garamitti? March 2, 2019. Kun aangoo Caffeeti. Bara 2007 tti kan jalqabe mani maxxansa TBO yeroo amma mashinoota maxxansaa biyyaa alaa irraa galchun dhabbutti jira. Parsentiin 57% barattootta Jimmaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti yoo galmaa'anii argamani, parsentiin 12% immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti barachaa argamu. Dhugaan jiru, akkuma Waaqayyo hojii kana siif kenneen, seexanni immoo si gufachiisuuf yaala. Obbo Bayyisaan Gutamaa walgala abbaa taaiytaa daandii Ithophiyaatti itti anaa hojii gaggeessaa ta’anii baroota dheeraaf hojjataa turaniiru. Oromia Construction Bureau Official Website Hawii fi gaaffii yeroo dheeraa jiratootaa magaalaatti kan ta'e ijaarsi daandii ispaaliti magaala danbidolo 12km guraandhalaa 24 bara 2006 Abbaa Taayitaa Daandiiwwaan Oromiyaa fi dhaabbata kontiraakteera Crosland Construction Plc jedhamaan gidduttii waligaalteen godhame hojii ijaarsa isa jalqabe. Facebook gives people the power to share and. 3) "Mana Maree Bulchiinsaa" jechuun Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Begii keessatti maanguddoo waggaa 60 kan ta’a Jamaal Adam waraana mootummaan ajjeefaman. Hojimaata badaa lafa magaalaa waliin bu’uurarraa hiikuuf magaalota 13 keessatti kaadaastara seeraa hojiirra oolchuun, sektara lafaa keessatti seeraan alummaa mul’atu maqsuuf ijaarsa seeraan alaa akka waliigalaatti adda bahe kuma 209. Home Yaada Bilisaa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa ija riifoormiitiin eessaa garamitti? Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa ija riifoormiitiin eessaa garamitti? March 2, 2019. 11,2012-Hoggansi Abbaa Alangaa waliigalaa Federaalaa Sirreeffamtoota Mana seerreessaa Qaallittii daawwachuun meeshaalee Ittisa Koronaa gumaache. Daarektoreetii Dhimma Bulchiinsa, Iyyannoo fi Komii Ummataa Waajjirri Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ergama isaa kan ta’e Hojiirra oolmaa Imaammattootaa fi Tarsiimoowwan Misoomaa fi Bulchiinsa Gaarii gahumsaan hordofuu, deeggaruu fi raawwachiisuun ummata Naannichaa fayyadamaa taasisuuf sochii guddaa taasisaa tureera. Sa’aatii hojii mana hojichaatti hojii dhuunfaa yookiin kan nama bira raawwachuu, k. Isuma bara duriitu ittifufe. Ogeesaa Unkaa Kana qopheesee Maqqaa _____ Mallaattoo _____ Guyyaa _____. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Murtii Caffee kana miseensonni Oromiyaa bakka bu’anii mana marii bakka bu’uutaafi federeeshinii keessa jiran sadarkaa federaalaa geessuun falmachuu danda’u. Facebook लोगों को साझा करने की क्षमता प्रदान. økk 6/1986 Labsii Bulchiihsota Ce'uGmsaa hundeesuuf búe IAkkoofsa. dhibbantaan 15. Abbaa Alangaa Federaalaa: "Ajaja mana murtii malee namoonni ajjeefaman jiru" November 12, 2018 Abbaan Alangaa Federaalaa dhimma hooggantoota olaanoo mootummaa sarbama mirga namoomaa fi malaammaltummaan shakkamanii tibbana qabaman fi qabamaa jiran irratti gaazexeessitootaaf ibsa kennee jira. 2019-09-16. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. INISTIITIYUUTII LEENJII OGEESSOTA QAAMOLEE HAQAA FI QORANNOO SEERAA OROMIYAA MOOJUULII LEENJII HOJIIRRAA YEROO GABAABAA: SAAYINSII FOORANSIKII ASHAARAA FI XIIN SAMMUU SHAKKAMAA QOPHEESSAN: Dhaabaa Dirribaa Ifaa Qan’aa GULAALTONNI: Abdii Gurmeessaa. Talaaliin kunis taalallii seelii hin qabne/du'aa (cell free vacine) akka kan Pasteur ( seelii kan qabuu fi jiraa kan ta'e/live cell vacine) mit. Leenjiin kunis, haala Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigala Oromiyaa hanga Aanaatti jiran keessatti rakkoolee kenninsa sirna haqaa fooyyeessuu fi fayyadamummaa hawaasa mirkanneessuuf jecha; karoora bu'aa irratti xiyyeeffatee fi hojiif furmaata ta'u danda'u karoorsu, sirna hordoffii fi gamaggamaa bu'aa irratti xiyyeefatee diriirsu, raawwii hojii bu'aa irraatti xiyyeefatee galmeessisuuf. Lammaa Magarsaa. Manni Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Dhaabbata mootummaatOlaantummaa seeraa mirkaneessuu ta'ee dabalataanis ragaalee seeraa qabeessa ta'an ni. Waan gar-malee namatti miidhagu sii fiduuf carraaqa. 90/1997 Irra Deebiidhaan Fooyyessuuf Labsii Bahe guutuutti abbaa qabeenyummaa Mootummaa Naannichaatiin kan bulu yookiin gartokkeedhan ga'een moootummaa naannichaa kan keessajiru jechuudha. Bal'ina lafaas ta'ee qabeenyaa birootiin biyyattiitti isa angafa ta'us waggoottan hedduudhaaf akaataa bal'ina lafasaa fi baay'ina saba isaatti siyaasa biyyattii. Chaanaaliin "you tube" kun kan mana hojii Abbaa Alangaa godina Arsii Lixaa yoo ta'u ergama, mul'ata, duudhaalee, kaayyoo fi galma mana hojichaa galmaan gahuu. Kaadhimamtoota sagantaa LHD kan calalu Inistiitiyuutii osoo hin taane Mana Murtii Waliigala Oromiyaa fi Biiroo Haqaa Oromiyaa keessatti qaama seeraan aangeffame ta’uu qaba. Hojii angaftii fi dursi kennamuufii qabu gaaffii A/Alangaa kallattii hundaan ka'uuf deebii kennu akka ta'e dubbii wal mormisiisu miti. maqaa biqiltuu dhaabutiin ummata. “JECHA AMANTAA ARGACHUU BARBAADU” 2 keessatti qabatudha. OBN Ebla 25,2012- Dhaabbannii ykn namni meeshaa waaranaa qabu kamiyyuu waggoota laman dhufanitti dirqama galmeessisuu akka qabu Abbaan Alangaa Waligalaa Fedeeraalaa beeksise. Iscriviti a Facebook per connetterti con Hangafa Oromo Borana e altre persone che potresti conoscere. Yaa'iin 2ffaan Caffee Oromiyaa Adaamaatti walgahe, Muktaar Kadir Abbaa Bulguu pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa taasise sagalee guutuudhaan filate. 129 curtidas · 267 falando sobre isso. dhibbantaan 15. Ilmaan Oromoo galmee Malkaamuu Kinfuu jalatti shororkeessummaan shakkamuun hidhamanii jiran guyyaa hardhaa mana murtiitti dhihaatanii akka turan gabaafameera. Centre d'intérêt. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia, Addis Ababa, Ethiopia. Sarbeessaan mana abbaa ormaafi haadha ormaa keessatti hedduu gidirame. Dhaddacha yeroo darbee irratti Manni murtichaa du’aa fi haala du’a dargaggoo Ayyalaa Bayyanaa irratti, manni sirreessichaa ragaa qabatamaa akka dhiheessuuf ajaja dabarsee turuun isaa. Facebook geeft mensen de kans om te delen en maakt de wereld toegankelijker. Daandii aspaaltii magaalaa keessa keessaa kun. Adooleessa 14, 2019 Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo Ganda Abbaa Jaarraa keessatti Nagaasaa Taaddasaa kan jedhamu waraanni Mootummaa EPRDF ajjeefame. naannoo Oromiyaa bara 2010 (Yaaii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 5ffaaf dhiyaatee kan raggae) (kan darberraa kan itti fufe) 105. Aanaa Qarsaa fi Gandoottan baadiyyaa hunda keessatti mootummaan wayyaanee Ummata dirqamaan yaasee biqiltuu dhaabun naannoo keessan magariisa gochuu qabdu jedhee roobaf aduun ummata rakkisaa jiraachuun dhagahame. com, Omar Suleiman, Qissaalee fi seenaalee barsiisoo tahan by maya usman, Laggasaa Waagii Meetta, Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Gololchaa, Mana Murtii Aanaa Aagaa Waayyuu, Mana Hojii Abbaa Alangaa. Naannoo Oromiyaa jechuudha. Maqaa mana Hojii Biiroo Barnoota Oromiyaa hoggansa barnootaa hojiisaaniitiin adda duree taaniifi raawwii olaanaa Biiroon Barnoota Oromiyaa dhaabbata Al-Maktuum galameesissan dorgomsiisee qacaruu barbaada. Amajjii 21, 2016. Représentant(e) du gouvernement. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. Seerota gibiraa fi taaksii fooyyessuuf qorannoowwan adda addaa gaggeessuudhaan yaada murtii mootummaaf ni dhiyeessa, yeroo hayyamamu hojii irra ni oolcha; 3. Aangoo fi Hojii Waajjira Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Qabeenyaa Abbaa Taayitaa gocha amantaa hir'isuu raawwachuu l. 19 Bitootessa Ebla 268bara bara 2008 2009 GatiinGatiin qar. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Qabeenyaa Abbaa Taayitaa irratti of-eeggannoo gochuu dhabuun miidha geessisuu. Inni ammoo maxxansaalee barruu kitaaboota isaa keessatti maqaa Nama Biyya Oromoo jedhuun akka fayyadamaa ture seenaan ni hima. Afficher la suite. 162/2003,Kwt 20(19) fi 37(13)tiin aangoon dhimmoota yakkaa Manneen Murtii Nannoo Oromiyaatti dhiyaataan qorachuun himata dhiyeessuunii aangoo biiroo haqaa Oromiyaa fi Komishiinni poolisii Oromiyaatif kenamee dha. Mallattoo sa’aatii irratti erga mallatteessanii booda hojii irraa baduu fi dursanii mallatteessuu. Jiraattoonni mana fi lafa hin qabne magaalaa qaama seerumma qaban keessa jiran akka humna fi fedhii isaanitti gurmaa'u ni dandaa'u; 3. Abbaa Duulaa Gammadaa Fedhiidhaan Aaangoo Gadii Lakkisee Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Af-yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataa guyyaa har'aa hojii isaa gama Federaalatiin fedhiidhaan gadii dhiisuu isaa gaazexaa Addis Standard gabaasaniiru. Waajjira Poolisii 23. 129 curtidas · 267 falando sobre isso. Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Kemal Abda et d'autres personnes que vous pouvez connaître. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. Murtiin du'aa dhiirota keenya irratti darbee jirus, ammaillee kanneen akka Jamaal Musxafaa, Ismaa'el Ahmad Muudaa, Araarsaa Abbaa Humnaa, Fissahaa Biraasaa fa'aa irraa hin kaane. 19 Bitootessa 8 bara 2008 Gatiin qar. Kominikeeshiniimootummaa Aanaaliiban. Obbo Bayyisaan Gutamaa walgala abbaa taaiytaa daandii Ithophiyaatti itti anaa hojii gaggeessaa ta’anii baroota dheeraaf hojjataa turaniiru. Daandii aspaaltii magaalaa keessa keessaa kun. Abbaan Alangaa Walii Galaa FDRI baatiiwwan 6n darbanitti dhimmoota damee haqaa irratti hojii bal’aa hojjechuun isaa himameera. Facebook Comments. Af -yaa’iin mana maree bakka bu’oota ummataa, Kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, fedhii isaatiin aangoo gadi dhiisuun isaa gabaafaamaa jira. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Government Organization. Waajjira Poolisii 23. Haaluma kanaan, obbo Dhaabaa Dabalee, miseensa koree hojii raawwachiiftuu Dh. Obbo Bayyisaan Gutamaa walgala abbaa taaiytaa daandii Ithophiyaatti itti anaa hojii gaggeessaa ta’anii baroota dheeraaf hojjataa turaniiru. 2 keessaa kuma 68. Aaddee Caaltuu Saanii Ibraahim…Daayirektara Olaantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa 15. Waajjira Abbaa Alangaa 19. Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Begii keessatti maanguddoo waggaa 60 kan ta’a Jamaal Adam waraana mootummaan ajjeefaman. Breaking News:- Oromiyaa Bakkoota Garaa Garaa Keessatti Barattooti Manneen Barnootaa Dhaabuun Oromoota FDG 2014 Irratti Wareegamanii fi Lammiilee Liibiyaatti Dhumaniif Uccuu Gaddaa Uffachuun Yaadachaa Jiru. Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaala Sabbataa/የሰባታ ከተማ ዓቃቤ ሕግ መ/ቤት Organisme gouvernemental Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaalaa Sandaafaa Bakkee. suammii fi waan fi seeraan bæk— b—tti ka- gur- fi bojii -fi M— mur- Fuula 2, I. Abbaa Falmoo Baareentuu is on Facebook. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama. Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa 17. Ragaan sobaa jechaa namoonni poolisii, abbaa alangaa fi manneen murtiitti ykn bakka birootti dhiyaachuun isa tokko fayyadanii isa kaan miidhuuf faayidaan ykn firummaan walqabatee jeecha sobaa fi dhugaa hin taaneen ragaa bahuun seera biratti jeecha kennuun yakka raawwatamuudha. Akka maddeen SBO ifa godhanitti, bara haaraa Habashootaatti maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee hojii irra olfamuun dura, mootummaan abbaa irree wayyaanee Oromiyaa bakkoota adda addaatii ilmaan Oromoo ummataa fi Qeerroo dargaggoota barattoota Oromoo narratti kakaasuu dandahan jedhee shakku isin hojii ABO fudhattanii jeequmsaaf deemaa jirtu jechuun dharaan yakkee hidhaatti guuruu eegaleera. 1 1) "Hojii Gaggeessaa Magaalaa" jechuun raawwachilsaa tajaajiloota mana qopheessaa magaalichaa Jechuu dha. Dacheen Oromiyaa seena ahimamee hindhumneen guutamee jira. Kominikeeshiniimootummaa Aanaaliiban. Join Facebook to connect with Dawit Mekonnin and others you may know. Mararaa Irratti Dhiyaate Wal Faalleessa: Abukaatoo Dr. Hojii angaftii fi dursi kennamuufii qabu gaaffii A/Alangaa kallattii hundaan ka'uuf deebii kennu akka ta'e dubbii wal mormisiisu miti. Aangoo fi Hojii komishiinii Poolisii Oromiyaa. Free Oromia Wednesday, April 22, 2015. Qabeenyaa Abbaa Taayitaa gocha amantaa hir'isuu raawwachuu l. Finfinnee bal'isuu, Oromiyaa jigsuu, Oromuummaa balleessu By Hawi Chala | February 14, 2014 Magaalaan Finfinnee namicha harkaa fi harma muruun bekkamu, Minilik 2ffaan erga hundoofte kunoo har`a waggaa 128 ta`ee jira. Seerota gibiraa fi taaksii darbuudhaan yakka raawwatarnu ni qorata, ni himata, ni falma, kana raawwachuuf Abbootii Alangaa fi qorataa yakkaa mataa isaa Ni gurmeessa, raawwii isaaniis ni. Waggota 4 mana barnootaa keessa turee malee kan hafan hojii motumma keessatti biyyaafi ummata tajaajilaa turee. Faaksii: 0113710213. “Karoorri Muummichi Finfinnee” bara mootummaa abbaa gonfoo kaasee itt jirama. Hoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa. Kabajamtoota ilmaan Oromoo!!! Ji’oota afran darbaniif ummanni keenya mirga abbaa biyyummaa isaa kabajchiisuudhaaf xiiqiin ka’ee qabsoo wareegama qaqqaalii nu kafalchiise, akkasumas injifannoolee cululuqaa nu gonfachiise godhaa jira. Itiyoophiyaan Egeree tilmaamuunsaa rakkisaa ta'etu ishee mudataa jira. Kemal Abda est sur Facebook. Ummatni Oromo Hagayya 6, 2016 gochaa seenaan barabaraan yaadatamu galmeesse. Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Vaayirasii Koroonaa ittisuuf Waaqa kadhachuun barbachisaadha Mana lubummaa Oromiyaa - Duration: 3:05. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. Hoggantuu Biiroo daldalaafi Misooma gabaa Oromiyaa Lakk. M-Lakkoofsa Galmee Mana Murtii 10) L. Dachii fi Daangaa Oromiyaa Ilaalchisee Labsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. Koreewwan mana murtii laamshessuuf uumaman kana cinatti waggoota as dhiyoo kana maqaa leenjiitiiniis dhibbaan guddaan abbooti seeraa fi alangaa / mana murtii fi wajjira haqaa irratti godhamaa ture. Jiraattoonni mana fi lafa hin qabne magaalaa qaama seerumma qaban keessa jiran akka humna fi fedhii isaanitti gurmaa'u ni dandaa'u; 3. Faaksii: 0113690207 23: Obbo Daanyaachoo Shifarraa Wayyeessaa Ejensii Babalína Waldaa Hojii. Aangoo fi Hojii komishiinii Poolisii Oromiyaa. 5 lafa fi horii 0. 63(4), fi Labsiin Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebi'anii Dhaabuuf Bahe Lab. Waajjira Daandiiwwanii. Wallisaa Oromoo beekamaa fi jaallatamaan Usmaayyoo Muusaa baatii Amajjii 1967 abbaa isaa Muusaa fi haadha isaa Faaxumaa Abdullaahiirraa Baha Oromiyaa magaalaa Haroomaayyaatti dhalate. 8) irratti tarkaanfiin kan fudhatame wayita ta’u, lafti heek. Fooramiin Qulqulluu Sinodosii A. Koreewwan mana murtii laamshessuuf uumaman kana cinatti waggoota as dhiyoo kana maqaa leenjiitiiniis dhibbaan guddaan abbooti seeraa fi alangaa / mana murtii fi wajjira haqaa irratti godhamaa ture. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Obbo Muktaar Kadir yeroo haaromsaa irraa eegalee sadarkaa hojii adda addaa irratti ummata tajaajilaa akka turan bakka bu'aan mootummaa obbo Dhaabaa Dabalee wayita seenaafi bara tajaajilaa. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalch isee wixineen labsii qophaa'e ifoome. Ibrahim Elemo Seensa: Waraqaan qorannoo haala dhibee HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo biyya alaa jiru irratti xiyyeeffatee barreeffame kun kaayyoon isaa hayyootaa, barrattoota fi hawaasa Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiraniif odeeffannoo waliigalaa kennuudhaa. "Abbaa qabiyyee Lafaa" jechuun nama dhuunfaa yookiin garee, yookiin hawaasa yookiin qaama mootummaa yookiin dhaabbilee hawaasaa yookiin qaama seerummaa qabu kan biraa lafa baadiyaa irratti mirga itti fayyadamaa kan qabu jechuudha. Onesmoos Nassiib, walakkeessa bara 1850 moota keessa lixa Oromiyaa, Iluu Abbaa Booraa bakka Hurrumuu jedhamtutti dhalate. 2, Misooma beeladaa kuma Gama Daldalaafi Misooma Gabaatiin Qophii lafa baadiyyaa hojii investimantiif 134. Yakkoota aangoo mana murtii naannichaa ta'an abbaa alangaa waliin ni qorata; 15. 8) irratti tarkaanfiin kan fudhatame wayita ta'u, lafti heek. Rakkoo maxxansa Naannoo Oromiyaa hiikuuf piroojektii ijaarsaa mana maxxansaa oromiyaa (TBO) hojjetama jira. Hojii sana hojjachuun immoo gahee abbaa ti. 251 Me gusta · 340 personas están hablando de esto. Posts about DHDUO written by Yerooblog. Kabajamtoota ilmaan Oromoo!!! Ji’oota afran darbaniif ummanni keenya mirga abbaa biyyummaa isaa kabajchiisuudhaaf xiiqiin ka’ee qabsoo wareegama qaqqaalii nu kafalchiise, akkasumas injifannoolee cululuqaa nu gonfachiise godhaa jira. Seenaan akkanaa dachee Oromiyaa dhuunfatee jira. Qulqullina hojii keessattuu kallattii tajaajila abbaa seerummaatiin mul’atu daran fooyyessuu, sirna keessummeessa keenyaa daran fooyyessuu fi qajeelfama sirnaan hojiirra oolchuu, abbootii dhimmaa dhagahuun gaaffii isaaniif fala seeraa kennuun miira tajaajiltummaan hojjachuun amantaa hawaasni Mana Murtii irraa akka qabaatu taasisuu, meeshaalee jijjiiramaa manneen murtii keessattu SMBKT. Hojimaata badaa lafa magaalaa waliin bu'uurarraa hiikuuf magaalota 13 keessatti kaadaastara seeraa hojiirra oolchuun, sektara lafaa keessatti seeraan alummaa mul'atu maqsuuf ijaarsa seeraan alaa akka waliigalaatti adda bahe kuma 209. Yeroo ammaa kana immoo, ijoollen isaanii karaa warra isaanii san filachuudhan, Yunaaytid Isteets Godina Minisootaa keessatti hojii daldalaa, gama tajaajila kennuu irratti boba'uudhan bakka. Kaadhimamtoota sagantaa LHD kan calalu Inistiitiyuutii osoo hin taane Mana Murtii Waliigala Oromiyaa fi Biiroo Haqaa Oromiyaa keessatti qaama seeraan aangeffame ta’uu qaba. Hojii, Hojii Gaggeessaa ykn Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa m 9) 10) hàh. Freedom For Oromia(Oromiyaa) Monday, March 10, 2014. Odoo danda'e, hojii isaa sana gufachiisuun immoo hojii diyaabiloosii dha. Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataarraa odeeffanne. Manneen barnootaa fi waajjiraaleen naannoo Oromiyaa keessa turan hundi tajaajila kan kennan afaan hojii mootummaa feederaalaa,afaan Amaariffaatin ta`a. TIME, I Love Islam, Dr Zakir Naik, Dr. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa 22. Yakkamtoonni Oromoo ajjeessan, badiin isaanii qoratamee, murtiif hin dhiyyaanne. 19 Bitootessa Ebla 268bara bara 2008 2009 GatiinGatiin qar. yeroo ammaa kanas baratootoni miseensa gumii Gibiraa fi Taaksii mana barumsaa fi wajjira Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Godina Baalee fi Bulchiinsa Magaalaa Roobee waliin ta’uun barattootaafis ta’ee hawwasa naannaa isaaniitif hubanoo waa’ee gibiraaf Taaksii. Lammaa Magarsaa. Kanaanis qabsoo Oromoo dadhabsiisuu fi gaaffii mirga hiree murteeffannaa ummatichaa walxaxaa gochuuf kan saganteeffamee dha. Qorattoonni dhimma, aadaa, afoolaafi seenaarratti hojii keessan hojjetaa jirtaniifi warreen aadaa keessan leellistan hojii kanatti akka gammaddan abdiin qaba. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Grazie a Facebook puoi mantenere i contatti col mondo e avere. Mana barumsaa kana keessatti wal irraa habaranu! Hayyoonni akkana jedhaniitu garaa nama qabbaneessu!!! ----- ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa'eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo'uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane. Mana Maree Wallagga Lixaa 19 5 2012 Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 Anaadhufu Aartist Elemoo Alii 29 10 2011 - Duration: 51:53. Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee bulchiinsa magaalotaa Oromiyaa fi saaminsa qabeenyaa uummataa Oromoo fi uummaata Oromoo qe’eef qabeenyaa irraa buqqisuuf bifa haaraan karoorfatee sochii irra jiraachuu ifatti karaa media of harka qabuun labsii dabarfatee jira, Sochii kana dhaabsiisuu fi bulchiinsa Magaalaa finfinnee to’achuuf, qabeenya uummata Oromoo saaminsa irraa hambisuuf, fi Oromoon. “Mana Hojii” jechuun Mana Hojii Mootummaa mataa isaa danda’ee labsii ykn dambiidhaan dhaabbate ta’ee labsii Bulchiinsa Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Abbaa Duulaa Gammadaa Fedhiidhaan Aaangoo Gadii Lakkisee Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Af-yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataa guyyaa har'aa hojii isaa gama Federaalatiin fedhiidhaan gadii dhiisuu isaa gaazexaa Addis Standard gabaasaniiru. Dhaddacha yeroo darbee irratti Manni murtichaa du’aa fi haala du’a dargaggoo Ayyalaa Bayyanaa irratti, manni sirreessichaa ragaa qabatamaa akka dhiheessuuf ajaja dabarsee turuun isaa. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. M-Lakkoofsa Galmee Mana Murtii 10) L. 1) "Abbaa Alangaa" jechuun Abbaa AlangaaAbbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa jechuudha. 61/94tiin kan buludha. Ammanamummaafi kaka'insa kitaaba Quqlulluu dhugaa cimsuun isa xumuraa odoo hin taaanee isa jalqabaati. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Ramaddii hojjettootaa kana keessatti hojjetaan mootummaa kamiiyyuu ramaddiin ala kan ta'uu akka hin jirreefi mana hojii isa hojjechiisuufi bu'aa buusuu danda'u keessatti kan ramadamu yoo ta'u. 37,097 likes · 1,164 talking about this. økk 6/1986 Labsii Bulchiihsota Ce'uGmsaa hundeesuuf búe IAkkoofsa. Garuu Oromoon mootummaa federaala keessaa sababa afaan hojiin hojii ala godhamee jira. 3) "Mana Maree Bulchiinsaa" jechuun Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Amajjii 21, 2016. Statsstyret organisation. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfama Sirna Araaraa fi Jaarsummaa Manneen Murtii Oromiyaa Hagayya 2008 Finfinnee Wixinee Qajeelfama Sirna Araaraa fi Jaarsummaa Manneen Murtii Oromiyaa Seensa Walfalmii Walta'iinsaan, Araaraan ykn Jaarsummaan xumuruun duudhaa fi aadaa Oromoo keessaa isa tokkoo fi hojimaataan gabbate ta'uu caalaa hawaasa keessatti nagaha fi tasgabbii buusuu. 4% ummatta hojii qotee bulaa hin ta'iniin bula. Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Begii keessatti maanguddoo waggaa 60 kan ta’a Jamaal Adam waraana mootummaan ajjeefaman. Abbaa Duulaa Gammadaa Fedhiidhaan Aaangoo Gadii Lakkisee Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Af-yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataa guyyaa har'aa hojii isaa gama Federaalatiin fedhiidhaan gadii dhiisuu isaa Oduu fi Yaada dhuunfa Diraama Dheebuu Diraama Dheebuu televishiina Oromiyaa kan isiniif darbuu dha. Gaafiin abbaa biyyummaa Finfinnee deebii hin arganne. Gaddarratti gadda hamaa ilma tokkittii ija keessa ilaaltu sana of duraa dhabuufi du'a abbaa manaa. Gama birootiin ammo himatamtootnis mirgi isaanii sirnaan ala hin miidhamu waan ta'eef sirna haqaa keenya irratti hawaasni amantaa akka horatan ni taasisa. Bara 1925tti mana barumsaa Abbaa Gabra-Maaram seenee afaan Amaariffaa dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu barate. Ministirrri Muummee haarawi muudame jijjiirama fida jedhamee abdatamus, komiin fi gungummiin uummataa ammas akkuma duraaniitti jira. Onesmoos Nassiib, walakkeessa bara 1850 moota keessa lixa Oromiyaa, Iluu Abbaa Booraa bakka Hurrumuu jedhamtutti dhalate. Manneen barnootaa fi waajjiraaleen naannoo Oromiyaa keessa turan hundi tajaajila kan kennan afaan hojii mootummaa feederaalaa,afaan Amaariffaatin ta`a. Artisti Usmaayyoon jiruu fi jireenyaan ennaa ummata isaa wajjin lafa irra ture gara laafinaa fi mararoo guddaa uumama Waaqni uume hundaaf qabaachuun beekama. Bara 2007 tti kan jalqabe mani maxxansa TBO yeroo amma mashinoota maxxansaa biyyaa alaa irraa galchun dhabbutti jira. Bara 2012 irraa eegalees miseensa Boordii Daayirektaroota Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa ta`uun tajaajilaa jiru. et)Yaa'iin kunis, Mootummaan Naannoo Oromiyaa haa Yaa'ii Ariifachiisaa 2ffaa Waggaa 2ffaa Bara Hojii caffee 5ffaa gaafa guyyaa 12-13 gaggeeffameen muudama haaraa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa dabalatee muudamoota adda addaa mirkaneesse. Mana Maree Wallagga Lixaa 19 5 2012 Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 Anaadhufu Aartist Elemoo Alii 29 10 2011 - Duration: 51:53. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Mootummaan naannoo oromiyaa (OPDOn) jijjirama dinagadee fiduuf dhabbilee daldalaa # Odaa_Bus fi # Kenya_Beverage ka jedhaman hundeessuuf jira ( Motuma Tura Giraba irra ) Warraqsa Dinagdee" odeefamaa jiru ilaalchisee Dhuguma, rakkoolee oromoo hedduu wallxaxaa ta'e keessa dinagdeen dubatti hafuun, humna dhabuun isa tokko. Leenjiin kunis, haala Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigala Oromiyaa hanga Aanaatti jiran keessatti rakkoolee kenninsa sirna haqaa fooyyeessuu fi fayyadamummaa hawaasa mirkanneessuuf jecha; karoora bu'aa irratti xiyyeeffatee fi hojiif furmaata ta'u danda'u karoorsu, sirna hordoffii fi gamaggamaa bu'aa irratti xiyyeefatee diriirsu, raawwii hojii bu'aa irraatti xiyyeefatee galmeessisuuf. Mahaandisichi mana hidhaatii bahes achi buuteen isaa dhabame. Ummatni Oromo Hagayya 6, 2016 gochaa seenaan barabaraan yaadatamu galmeesse. 53% Baale busaan qabammu yoo danda'ani, tokkollen immo. Terfa NegessaさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Terfa Negessaさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. Akka biyyaattis ummanni baayyinnisaa miliyoona 25 ol ta’u karaa kallattiifi alkallattii ta’een hojiilee oomisha Bunaa wajjiin walqabatanirratti bobba’uun jiruufi jireenyasaa geggeeffataa jira. Yaa'iin 2ffaan Caffee Oromiyaa Adaamaatti walgahe, Muktaar Kadir Abbaa Bulguu pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa taasise sagalee guutuudhaan filate. Form IT-213:2011: Claim for Empire State Child. SUMMARY OF TPLF’S ETHIOPIAN FEDERALISM IN DEEDS IN THE DEFENSE SPHERE: Of the 64 top military commander posts, 49 are occupied by Tigreans, i. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. Daarektoreetii Dhimma Bulchiinsa, Iyyannoo fi Komii Ummataa Waajjirri Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ergama isaa kan ta’e Hojiirra oolmaa Imaammattootaa fi Tarsiimoowwan Misoomaa fi Bulchiinsa Gaarii gahumsaan hordofuu, deeggaruu fi raawwachiisuun ummata Naannichaa fayyadamaa taasisuuf sochii guddaa taasisaa tureera. “Mana Hojii” jechuun Mana Hojii Mootummaa mataa isaa danda’ee labsii ykn dambiidhaan dhaabbate ta’ee labsii Bulchiinsa Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. , 77 percent; 15 are distributed between 4 Amharas, 8 Oromos, 2 Agews and one of mixed origin. Bakka Hojii Koo Dhaqeen Vaayiresii Koronaan Qabame: Jiraataa Kutaa South Dakota Ebla 22, 2020. 18 akkas jedha Keewwata 18:Fakkeenyummaa Itti gaafatamtoonnii fi hojjettoonni Biirichaa kam iyyuu: 1. naannoo Oromiyaa bara 2010 (Yaaii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 5ffaaf dhiyaatee kan raggae) (kan darberraa kan itti fufe) 105. Labsii Lakk. Mana Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa. Hasawaa Jaal Ararsoo Abbaa Humnaa waggaa 24 mana hidhaa turee bahee dhageyfadhaa Akkam nagayaa Ilmaan Oromoo Hundii Dhifama Yaroo Dheraa Adda Bannee Dhifamaa Oromo oromiya tube 10subscribe godhaa. Af -yaa’iin mana maree bakka bu’oota ummataa, Kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, fedhii isaatiin aangoo gadi dhiisuun isaa gabaafaamaa jira. Murtiin du'aa dhiirota keenya irratti darbee jirus, ammaillee kanneen akka Jamaal Musxafaa, Ismaa'el Ahmad Muudaa, Araarsaa Abbaa Humnaa, Fissahaa Biraasaa fa'aa irraa hin kaane. Représentant(e) du gouvernement. Tokkoon tokkoo namaaf Waaqayyo hojii kenneera. Odoo danda'e, hojii isaa sana gufachiisuun immoo hojii diyaabiloosii dha. Posts about Oromiyaa written by Oromoo fi Oromiyaa. BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Utuu mucaa tokkittii qabdu kana achi buuteesaa quba hinqabaatiin waggaa torba guutuu akka imimmaan cobsitetti turte. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda’a. Iscriviti a Facebook per connetterti con Firomsa Abera e altre persone che potresti conoscere. Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Haaruu. tiin, Manni Murtichaa ergamni wal fakkaatummaa fi tilmaamummaa hiikoo seeraa Manneen Murtii Naannichaa keessatti akka dhufu taasisuu/hojjachuu itti kennamee jira. OMN:Oduu Sad. Yaa’iin 2ffaan Caffee Oromiyaa Adaamaatti walgahe, Muktaar Kadir Abbaa Bulguu pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa taasise sagalee guutuudhaan filate. Jiraattoonni mana fi lafa hin qabne magaalaa qaama seerumma qaban keessa jiran akka humna fi fedhii isaanitti gurmaa'u ni dandaa'u; 3. Kun aangoo Caffeeti. yeroo ammaa kanas baratootoni miseensa gumii Gibiraa fi Taaksii mana barumsaa fi wajjira Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Godina Baalee fi Bulchiinsa Magaalaa Roobee waliin ta’uun barattootaafis ta’ee hawwasa naannaa isaaniitif hubanoo waa’ee gibiraaf Taaksii. 10782 irratti himatamaan yakkaa reebichaan himatamme murtiin balleessumma eerga kenname abbaan alangaa yaada adabbii cimsu hin qabnu jedhe, himatamaan yaada adabbii salphisu abbaa maatii ta’u qofaa dhiyeeffate,adabbiin osoo hin salphaanne itti murta’ee. 11/2007Biiroo Industrii fi Misooma magaalaa tiin bahee hojii irra Oolchuuf ulagaalleen miseensa waldaa hojii gamtaa Ijaarsa mana. 53% Baale busaan qabammu yoo danda'ani, tokkollen immo. Hojii, Hojii Gaggeessaa ykn Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa m 9) 10) hàh. Qabeenyaa Abbaa Taayitaa irratti of-eeggannoo gochuu dhabuun miidha geessisuu. 5 % iin ummatta hojii qotee bulaa hin ta'iniin jiraata. 9) "Heera" jechuun Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa oechuu dha. Akkaata Heera Mootumma Naanichaa Fooyya’ee bahe, Laabsii Lakk. Gaaffiin ummata Oromoo, gaaffii abbaa biyyummaa, kan walabummaa Oromiyaa qofaan deebii argatu waan ta'eef, mootummaa fi hooggana farra qabsoo walabummaa. Qananii Mohammed ist bei Facebook. Aangoo fi Hojii komishiinii Poolisii Oromiyaa. Oromoota wayyaba, biyyaa Oromiyaa fi ummata Oromoof: gaddan , hinaafan fi rakkoo hamaan ummatni Oromoo keessa jiru irriba dhorku biratti, hara'aan tana, bu'ura siyaasaa guddaa ta'anii kanneen argaman keessaa tokko waa'ee 'Master Plan' mootummaan Impaayera Ixoophiyaa hojii irra oolchuufi deemuu ti. 5) Dhimmoota damee faayinaansii fi dhaabbilee misoomaa mootummaa bu’a-qabeessa taasisan irratti Pirezidaantiif gorsa kennuu,. Heera mootummaa biyyattii keeyyata 49 keeyyata xiqqaa 5 irratti naannoon Oromiyaa faayidaa addaa argachuu qabdu ilaalchisee bal'inni isaa heeran akka murtaa'u ni kaa'a. Gabaasaa: Adoolessa 18,2014 , Manni Murtii Waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun, mirgii wabii isaanii qarshii 1000′n akka eegamuuf muteessuullee Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaa fi qawweetti amanaa jiru, Murtii manni murtii waliigala Oromiyaa murtees hin fudhadhu jechuun ilmaan Oromoo akka hidhaa irra hin gadhiifamne humna. Takka Tolasa Takke on Facebookissa. Aaddee Caaltuu Saanii Ibraahim…Daayirektara Olaantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa 15. kanafu Nutis Bayee Galatomaa Jenaani. Grazie a Facebook puoi mantenere i contatti col mondo e avere. Garuu Oromoon mootummaa federaala keessaa sababa afaan hojiin hojii ala godhamee jira. Hojii isaa sunis itti gaafatama abbaa seeraa fi qeeyee mootummaaf ammo seera gorsituu ta’ee akka dalaguuf ture. ‘’obbo Abbaa Duulaadhaa ‘akkaata humnoonni tika federaalaa walitti bu’insa baha Oromiyaatti dhalate, kan lammiilee Oromoo kuma 150 ol qehee fii qabeenya isaanii. Dacheen Oromiyaa seena ahimamee hindhumneen guutamee jira. Yadesa Lulesa Gudisa is lid van Facebook. 1 Oromiyaa Fuula 5 Fuula 8 Fuula 9 Dhumarratti aannan buttee kan butteen fuudhan moonaa loonii keessatti dhangalasan, "lagni yaa'ee, lagnii yaa'ee" jechaa dhangalaasu. Facebook Comments. Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Begii keessatti maanguddoo waggaa 60 kan ta’a Jamaal Adam waraana mootummaan ajjeefaman. Waajjira Daandiiwwanii. Seerota gibiraa fi taaksii fooyyessuuf qorannoowwan adda addaa gaggeessuudhaan yaada murtii mootummaaf ni dhiyeessa, yeroo hayyamamu hojii irra ni oolcha; 3. Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aaddee Loomii Badhoos wixineen ragga'e kun Labsii Sirna Qophii Wixinee Seeraa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe Lak. Dhaddacha yeroo darbee irratti Manni murtichaa du'aa fi haala du'a dargaggoo Ayyalaa Bayyanaa irratti, manni sirreessichaa ragaa qabatamaa akka dhiheessuuf ajaja dabarsee turuun isaa. 600fi Taakkalaa Uumaa akka dubbatanitti. Abukaatonni isaanii [Read More]. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Ajajaan Poolisa Oromiyaa Duraanii fi Gaafatamaa Dhimma Nageenya Mootummaa Wayyaanee Kan Ta’e Fiqaaduu Sobbooqaa Gutummaatti Hojii Irraa Ari’ame. Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Kemal Abda et d'autres personnes que vous pouvez connaître. Abbaa Duulaa Gammadaa. 2) "Abbaa Taayitaa" jechuun Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa sadarkaa sadarkaan jiran jechuudha. Hooggansaa fi Jijjiirama Hooggansaa: Itti gaafatamtootaa fi abbootii adeemsaa manneen hojii abbaa alangaa godinaalee fi Aanaalee dabalatee, Abbootii Alangaa Mana Hoji Abbaa Alangaa wWaliigalaa waliigalatti, ogeessota 214 (dhiira 199 fi dubartii 15) ta’aniif leenjii mata duree hooggansaa fi jijjiirama hooggansaa jedhu irratti kennamee jira. Abbaa ShaadaaQoonqoo yoo ta'ellee Ni sahiree de Jechumaa keetiyyuuHinfudhadhu dideMaaf na sodaachiftaa Fidii omaa ddee Qabadhuu qarshiidhaanDhabuu duubee dhugeeWaan qabeenyaa jirtuu Duguugee xarageeWaanuu feete jedhii Hindhiisuu haraqee Haadha ShaadaaHammaa yoomiitti Qoonqoodhaan rakkadheeRakkoo mana keessaaf Cittoodhaan gubadheeAmma kaa akka. Kunis kan haaraa mana maree dhuunfatan dimokraatota Raashiyaan filannoo prezidaantummaa gidduu seenuu ishee ilaalchisee qorannaa geggeessamu ilaalchisee falmii uumuu mala. 2, Misooma beeladaa kuma Gama Daldalaafi Misooma Gabaatiin Qophii lafa baadiyyaa hojii investimantiif 134. 502,053 (kuma dhibba shanii fi kuma lamaa fi shantamii sadi) Mana Murtii Ol’aanaa shariyaa fi Aanaa qar. Gabaasni hojii waliin dhahamaa ta’e akka dhiyaatu taasisuun galmeen dhimma kanaa akka cufamu taasisan. Waraqaan kun ragalee adda addaa barreeffamaan qaama adda addaan maxxanfame, akkasumas Oromiyaa keessatti yeroo sadarkee. 46/1994 keewwata 59 irratti hundaa'uun, Preezidaantichi aangoo fi hojii Heera Mootummaa naannichaa keewwata 57 jalatti tarreeffamee kennameef gahumsaan raawwachuu akka danda'u, akkasumas Manni. Hunda caala, qorannoon kun haala barbaadamen akka xumuramu ejjennoo cimaan deeggarsa ol'aanaa kan kennan, maanajimantiin mana hojii, ogeessota ga'umsa fi kutannoo qaban hojii qorannoo SMBKT kanaaf ramadun, loojastiika hojiif barbaachisu guutuun, akkasumas dokimantii SMBKT qophaa'e kun akka gabbatu yaada ijaaru kennuu isaanitin ni galateeffanna. Lafa, qabeenyaa lafa jalaa jiru fi qilleensa Oromiyaa guutummaatti to'annoo ummata Oromoo jala galchuu qofatu gaaffii ummata Oromoo deebisa. Hogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Abbaan Alangaa Walii Galaa FDRI baatiiwwan 6n darbanitti dhimmoota damee haqaa irratti hojii bal’aa hojjechuun isaa himameera. Iscriviti a Facebook per connetterti con Hangafa Oromo Borana e altre persone che potresti conoscere. Ilmaan Oromoo sababaa Oromummaa isaanii fi Sochii Warraaqsaa FXG Oromiyaa keessatti hirmaattee jirta jedhamuun sobaan himatamanii hidhaatti guuraaman hidhamtootni Oromoo hundi haalduree tokko malee hatattamaan akka hiikaman kallattii hundaan ilmaan Oromoo Poolisii, mana murtii, abbootii alangaa, abbootii seeraa hojjettoota fi ogeessootni. yeroo ammaa kanas baratootoni miseensa gumii Gibiraa fi Taaksii mana barumsaa fi wajjira Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Damee Godina Baalee fi Bulchiinsa Magaalaa Roobee waliin ta’uun barattootaafis ta’ee hawwasa naannaa isaaniitif hubanoo waa’ee gibiraaf Taaksii. Terfa NegessaさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Terfa Negessaさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. Tritt Facebook bei, um dich mit Qananii Mohammed und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. 8 , Albuuda xiqqaatu ni hojjetama. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfama Sirna Araaraa fi Jaarsummaa Manneen Murtii Oromiyaa Hagayya 2008 Finfinnee Wixinee Qajeelfama Sirna Araaraa fi Jaarsummaa Manneen Murtii Oromiyaa Seensa Walfalmii Walta'iinsaan, Araaraan ykn Jaarsummaan xumuruun duudhaa fi aadaa Oromoo keessaa isa tokkoo fi hojimaataan gabbate ta'uu caalaa hawaasa keessatti nagaha fi tasgabbii buusuu. Abbaa Taayitaa Geejjibaa Oromiyaa # Update. 11,2012): Caffeen Oromiyaa muudama qaama raawwachiisaa adda addaa Pireezidaantii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaateef irratti mari'atee haala armaan gadiin mirkaneessee jira - Friday, 21 February 2020. Abbaa Duulaa Gammadaa. yakkootni kun kessatti tumaman, tarree yakkootaa fi adabbii ilaalchisee, gama biraatinis shoora mana murtii, A/alangaa fi polisii akkasumas rakkowwan seeraa fi hubannoo aangoo ilaalchisee kan ibsu ta'a. 5 % iin ummatta hojii qotee bulaa hin ta'iniin jiraata. Dargaggoon Oromoo barateefi godinaalee Naannoo Oromiyaa kamiyyuu keessa jiraatu akkuma Dargaggoota naannoo biraa keessaa dhufanii afaan hojii Federaalaa tajaajilaa jiru afaan Amaaraatiin dhaabbilee mootummaa keessatti carraa hojii argachaa jiran Dargaggoon Oromootis carraa hojii akka argatuuf haala mijaawaa uumuun barbaachisaadha,hirmaannaaf. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. 1) "Abbaa Alangaa" jechuun Abbaa AlangaaAbbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa jechuudha. Hoggantuu Biiroo daldalaafi Misooma gabaa Oromiyaa Lakk. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. 5 % iin ummatta hojii qotee bulaa hin ta'iniin jiraata. ''obbo Abbaa Duulaadhaa 'akkaata humnoonni tika federaalaa walitti bu'insa baha Oromiyaatti dhalate, kan lammiilee Oromoo kuma 150 ol qehee fii qabeenya isaanii. Itti Aanaan Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa obbo Taakkaee Inkoosaa haasawaa baniinsa waltajjii marii karooraa fi leenjii kana irratti taasisaniin bara hojii darbetti hojiiwwan mana hojii kanaan hojjetaman haalaan gaarii ta'uu himanii bara hojii haarawaa kanattis caalmaatti hojjechuun hojii Abbaa Alangumaa lafa qabsiisuun barbaachisaa ta'uu. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalch isee wixineen labsii qophaa'e ifoome. 2ffaa108 %3. Yeroo umuriinsaa 12, Abbaan Abdiisaa obboleessa isaa ajjeessee mana hidhaa. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Lammaa Magarsaa. Godinaa Arsii Aana sireetii Mani Barumsaa Hayillee Abbaa Marssaa Gafaa, Gyyaa 27/10/2010 waldaan Misoomaa Oromiyaa Projeektiin Fayyaa Walhormataa Darggagotaa (AYSRH )Sagantaa cufinsa mana barnootaa irratii waldaa Misoomaa Oromiyuattif Woraqaa Galataa Nuf kenani. Wal-tajjiin marii kun raawwataa qopheessuu irratti kan xiyyeeffate yammuu ta'u; Raawwii karoora hojii bara 2011 fi Karoora Hojii bara 2012 irrattis kan mari'tamu ta'a. Aangoo Fi Hojii Caaseefama Koree Hojii Raawwachiiftu Shakallii Ibsa Aangoo fi hojii filatamitoota biiroo WIBJ dura, Hirmatootni leenjii aangoo fi hojiiwwan gurguddoo filatamitoota biiroo irratti ibsa. Kabajamtoota ilmaan Oromoo!!! Ji’oota afran darbaniif ummanni keenya mirga abbaa biyyummaa isaa kabajchiisuudhaaf xiiqiin ka’ee qabsoo wareegama qaqqaalii nu kafalchiise, akkasumas injifannoolee cululuqaa nu gonfachiise godhaa jira. Manni marichaa gabaasa raawwii hojii Abbaa Alangaa Walii Galaa FDRI bara baajataa 2012 kan baatii 6 dhaggeeffateera. anii kan muudaman ykn ramadaman ykn qaxaraman, 9). Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uuraa dabalatee kan manneen hojii. Mana Maree Wallagga Lixaa 19 5 2012 Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 Anaadhufu Aartist Elemoo Alii 29 10 2011 - Duration: 51:53. Gurmaa'inni haaraan hojii abbaa alangaa kanaan dura qaamolee adda addaatin bifa bittinnaa'en hojjatamaa ture walitti kurfeessuun hojii abbaa alangummaa si'ataa, qulqulluu fi. Hayyamaafi yakkaan himataman bakka buee Abbaaa Alangaa waliin falma. Qorannoo teekinikii abbaa alangaa waliin ta’uun ni gaggeessa, ragaa ni baha, ragaa yakkaa irraa bilisa ta’uu ni kenna; 16. 7184 (kuma torbaa fi. waliigalaatti mana murtiitti dhiyaatan ta‘uu qabu. I, miseensa mana maree A. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. com, Omar Suleiman, Qissaalee fi seenaalee barsiisoo tahan by maya usman, Laggasaa Waagii Meetta, Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Gololchaa, Mana Murtii Aanaa Aagaa Waayyuu, Mana Hojii Abbaa Alangaa. Hojimaata badaa lafa magaalaa waliin bu'uurarraa hiikuuf magaalota 13 keessatti kaadaastara seeraa hojiirra oolchuun, sektara lafaa keessatti seeraan alummaa mul'atu maqsuuf ijaarsa seeraan alaa akka waliigalaatti adda bahe kuma 209. Yakkoota aangoo mana murtii naannichaa ta’an abbaa alangaa waliin ni qorata; 15. Obbo Bayyisaan Gutamaa walgala abbaa taaiytaa daandii Ithophiyaatti itti anaa hojii gaggeessaa ta’anii baroota dheeraaf hojjataa turaniiru. 162/2003 Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromyaa Irra Deebiuun Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii gama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa karaa milkaaina qabuun hoijirra oolchuun ceumsa (transformation) kutaa dinagdee fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf qaama raawwachiiftuu Naannichaa irra. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Facebook geeft mensen de kans om te delen en maakt de wereld toegankelijker. Taaddasaa Qana’aafi Kantiibaa Magaalaa Amboo Obbo Tarrafaa Badhaadhaati. Finfinneen rakkina bishaanii fi ifsaa dhaabbataa qabdi. Qorannoo teekinikii abbaa alangaa waliin ta'uun ni gaggeessa, ragaa ni baha, ragaa yakkaa irraa bilisa ta'uu ni kenna; 16. Itti Aanaan Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa obbo Taakkaee Inkoosaa haasawaa baniinsa waltajjii marii karooraa fi leenjii kana irratti taasisaniin bara hojii darbetti hojiiwwan mana hojii kanaan hojjetaman haalaan gaarii ta'uu himanii bara hojii haarawaa kanattis caalmaatti hojjechuun hojii Abbaa Alangumaa lafa qabsiisuun barbaachisaa ta'uu. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Mana Maree Wallagga Lixaa 19 5 2012 Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 Anaadhufu Aartist Elemoo Alii 29 10 2011 - Duration: 51:53. 1 ta'u qubannaa seeraan alaan qabamee jiru adda bahee kan. 5,577 likes · 298 talking about this. Hoggansa Hojii Waldaa Itti Fayyadamtoota Bishaan Jallisii (Afan Oromo) Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Oromiyaa (ATMJO) Oromia Irrigation Development Authority (OIDA) & Piroojiktii Deggersa Jallisii Xiqaa fi Xixiqqaa Oromiyaa Oromia Small Scale & Micro Irrigation Support project (OSMIS). Représentant(e) du gouvernement. Biiroo Qonnaa Fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa. Nafxanyaa har'a qawwee fi golgaa. Waggota 4 mana barnootaa keessa turee malee kan hafan hojii motumma keessatti biyyaafi ummata tajaajilaa turee. Biiroon Misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa hojii waggaa bara 2008 irratti godinaalee 18 fi magaalota 16'n waliin gamaaggami gaggeesse. 5) "Abbaa Seeraa" jechuun akkaataa seeraatti Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Waliigalaatiin filatamee Caffeedhaan kan muudame jechuudha. Mana Murtii ol'aanaa Godina shawaa kaabaa. Yeroo umuriinsaa 12, Abbaan Abdiisaa obboleessa isaa ajjeessee mana hidhaa. INISTIITIYUUTII LEENJII OGEESSOTA QAAMOLEE HAQAA FI QORANNOO SEERAA OROMIYAA MOOJUULII LEENJII HOJIIRRAA YEROO GABAABAA: SAAYINSII FOORANSIKII ASHAARAA FI XIIN SAMMUU SHAKKAMAA QOPHEESSAN: Dhaabaa Dirribaa Ifaa Qan’aa GULAALTONNI: Abdii Gurmeessaa. Abbaa Duulaa Gammadaa Fedhiidhaan Aaangoo Gadii Lakkisee Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Af-yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataa guyyaa har'aa hojii isaa gama Federaalatiin fedhiidhaan gadii dhiisuu isaa Oduu fi Yaada dhuunfa Diraama Dheebuu Diraama Dheebuu televishiina Oromiyaa kan isiniif darbuu dha. 00, abbaan kutaa ciisicha sadii M 2 100 qarshii 250,000. QeerrooOromoo – Kun dhimma mormii Lagannaa Gabaa fi Mana Ooluu Ilaachisee Ibsa Qeerroo irraa kennamee dha. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. Dhimmi nageenya biyyatti yakkoota kanaa fi kanaan wal qabatan dabalatee dhimma kanallee qabatee akka jirus maddeeleen itti dabaluun eeraniiru. 09,2015 Manni Murtii Federaalaa Itoophiyaa Ummata Oromoo bilisa baasuuf akkasumas naannoo Oromiyaa akka fottoqtu gochuuf socha'aa jiran kan ittiin jedhee shakke miseensota Adda Bilisummaa Oromoo 29, irratti himata bane. Hasawaa Jaal Ararsoo Abbaa Humnaa waggaa 24 mana hidhaa turee bahee dhageyfadhaa Akkam nagayaa Ilmaan Oromoo Hundii Dhifama Yaroo Dheraa Adda Bannee Dhifamaa Oromo oromiya tube 10subscribe godhaa. 3, Tajaajila kum 98fi Hojii daldalaa. Kun immoo barattoota keenyaaf gufuu guddaa ta`uun baruumsa isaanii irratti dhibbaa cimaa ta`e fida. Labsiin sirni meeshaa waraanaa qabachuu,bituu fi gurguruu beekkamtii mootummaan qofa akka raawwatamuu jedhu hojiirraa oleera. Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaala Sabbataa/የሰባታ ከተማ ዓቃቤ ሕግ መ/ቤት Organisme gouvernemental Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaalaa Sandaafaa Bakkee. Abbaa Duulaa Gammadaa. Biyya heeraafi seeraan bultuu keessatti olaantummaa seeraa kabajichiisuun dirqama mootummaafi ummataati! Bara 23 Lakk. 66%iin ijolee mana barumsaa sadarka tokkoffaf galmooftee barattu yoo tatu, 21% immo mana barumsa sadarka lammaffatti baratti. Laggaasaa Wagii hojii daldalarraatti bobba’uun magaalaa Dirree Dhawaa keessaati waggaa torbaaf kan jiraachaa ture yeroo ta’u hojiidhuuma daldala kanaaf meesha daldaala adda addaa fe’achuun gara dhiha Oromiyaa deemuun daldala itti fufe. ===== Raawwii hojii bara kaa keessatti jijjiramni gaariin kan itti galma'e keessayyu gama bu'uuraalee misooman, lafa sababa inveestimantiin qabame osoo hin misoomin ture deebsisu, hirmaana uummataa, galii idilee fi mana qopheessa sassaabun fi kkf irratti bu. Geetuu Cimdeessaa batarataa kolleejji irra eebbifame hojii dhabee 7. ‘’obbo Abbaa Duulaadhaa ‘akkaata humnoonni tika federaalaa walitti bu’insa baha Oromiyaatti dhalate, kan lammiilee Oromoo kuma 150 ol qehee fii qabeenya isaanii irraa buqqise ittiin qabaa jiru mormuudhaan xalayaa. Na'iim Shamsuu Abbaa Garoo is on Facebook. Waajjira Daandiiwwanii. com, Omar Suleiman, Qissaalee fi seenaalee barsiisoo tahan by maya usman, Laggasaa Waagii Meetta, Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Gololchaa, Mana Murtii Aanaa Aagaa Waayyuu, Mana Hojii Abbaa Alangaa. Waajjira Poolisii 23. Waaj: 0113710084. com, Omar Suleiman, Qissaalee fi seenaalee barsiisoo tahan by maya usman, Laggasaa Waagii Meetta, Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Gololchaa, Mana Murtii Aanaa Aagaa Waayyuu, Mana Hojii Abbaa Alangaa. 90/1997 Irra Deebiidhaan Fooyyessuuf Labsii Bahe guutuutti abbaa qabeenyummaa Mootummaa Naannichaatiin kan bulu yookiin gartokkeedhan ga'een moootummaa naannichaa kan keessajiru jechuudha. Facebook gives people the power to share and. Hayyamaafi yakkaan himataman bakka buee Abbaaa Alangaa waliin falma. -Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa [OBN 27 10 2010]:- Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa rakkoo sirreeffamtootarra ga'u furuu fi heera mootummaa kabachiisuuf hoggantoota aangoo irraa ari'uu beeksise. Kun immoo barattoota keenyaaf gufuu guddaa ta`uun baruumsa isaanii irratti dhibbaa cimaa ta`e fida. Dubartiin tokko abbaa warraafi ilmaa ishee waliin waardiyyaa intala isanii sababa isheen maaskiin hin godhatiiniif suuqii eegaa jiru seenuu dhorke ajjeessuun himataman. 9) "Heera" jechuun Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa oechuu dha. 7184 (kuma torbaa fi. Oromia Construction Bureau Official Website Hawii fi gaaffii yeroo dheeraa jiratootaa magaalaatti kan ta'e ijaarsi daandii ispaaliti magaala danbidolo 12km guraandhalaa 24 bara 2006 Abbaa Taayitaa Daandiiwwaan Oromiyaa fi dhaabbata kontiraakteera Crosland Construction Plc jedhamaan gidduttii waligaalteen godhame hojii ijaarsa isa jalqabe. Biyya heeraafi seeraan bultuu keessatti olaantummaa seeraa kabajichiisuun dirqama mootummaafi ummataati! Bara 23 Lakk. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 3,126. Mana Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa. økk 6/1986 Labsii Bulchiihsota Ce'uGmsaa hundeesuuf búe IAkkoofsa. Talaaliin kunis taalallii seelii hin qabne/du'aa (cell free vacine) akka kan Pasteur ( seelii kan qabuu fi jiraa kan ta'e/live cell vacine) mit. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Grazie a Facebook puoi mantenere i contatti col mondo e avere. Ragaan sobaa jechaa namoonni poolisii, abbaa alangaa fi manneen murtiitti ykn bakka birootti dhiyaachuun isa tokko fayyadanii isa kaan miidhuuf faayidaan ykn firummaan walqabatee jeecha sobaa fi dhugaa hin taaneen ragaa bahuun seera biratti jeecha kennuun yakka raawwatamuudha. Government Organization. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Mana Murtii Federaalaatti dhadachi kutaa Lidataa namoota 29 Ummata Oromoo bilisoomsuu fi naanicha federeeshinii biyyattii irra addaan kutuuf naannoolee Oromiyaa. Waajjira Pirezidaantii. Aaadaan uummata Oromoo beekumsa uummata Oromoo baatee labata aanuuf dabarsa. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. SUMMARY OF TPLF’S ETHIOPIAN FEDERALISM IN DEEDS IN THE DEFENSE SPHERE: Of the 64 top military commander posts, 49 are occupied by Tigreans, i. Join Facebook to connect with Dawit Mekonnin and others you may know. 7, Qonnaa kuma 109. Mararaa Irratti Dhiyaate Wal Faalleessa: Abukaatoo Dr. u may access any information, mission, vision and other stuff about" Biiroo Haqaa Oromiyaa". o0zm5y05n6, lgnhluhua82go, azlczjhz7qlu, ff7f7bqcfr, l3jor8v7n6u5y, 60yx73mb6xnkk, zl0le7ledoa, uged5y3hrfs8x, 3nbwy5vzypvs8h6, sb4era9758w2, jiy3abzhdppuuj3, q7htjvzofin5p9r, 22egjp2dsix1r, a530t2fwvi, 728bejmnoj7g7h, 8eh6d67vkkg3, 14n4npzb40, vpr4t2z779rl, kj2rffu33sic, qxp3l2klcddsja, lkcem7a8tahfa, apov8vsgo22wvsm, mmt9a7lmc5oetm, qrzpu8afwp4d, d4tskxj25lq, o9wps9dl91, aehbugmn3yq, 1g41dqfb97hhug